மறைவில் ஐந்து முகங்கள் - நாவல் கதிர்.பாலசுந்தரம்அதிகாரம் 23 - காற்றில்மிதந்த கறுப்பு நரி அமிர் வேலை செய்யத்தொடங்கி ஐந்தாவது வாரம் ஒருபுதன்கிழமை. நேரம் காலை 8.15. வானம்வெளித்திருந்தது. இதமான காற்று வீசிக்கொண்டிருந்தது. இதமான காற்றுள்ளும் கறுப்புநரி பதுங்கி இருந்து பாயும்என்பது அமிருக்குத் தெரியாது. யு508 நெடுஞ்சாலையின் ஆறுஒழுங்கைகளையும் நிறைத்துவாகனங்கள் எதிரும் புதிருமாக ஓடிக்கொண்டுஇருந்தன. அவற்றுள் ஒன்று ஜீவிதாவின்இருண்ட பச்சை ஃபோட் கார். அது லண்டன் மாநகர எல்லைகளைக்கடந்து ஒருமணி நேரத்துக்கும் மேலாகவடக்குத் திசை நோக்கிப் படுவேகமாகப் பறந்

Previous Page