யொசிமைற் (Yosemite - Latest apple operating system) அப்பிள் நிறுவனமானது உலக அளவில் பிரபலமாகவுள்ளது. நனோ தொழில்நுட்பமும் அப்பிள் நிறுவனத்திற்கே உரித்தான தனிப்பட்ட சில தொழில்நுட்பங்களும் தான் அப்பிள் உற்பத்திகளை உலகளவில் பிரபரமடையச் செய்தது. முக்கியமாக வினைத்திறனாக இயக்கமும் வைரஸ், மல்வயர் (malware), மற்றும் Hackers ல் இருந்து பாதுகாப்பதற்கான முக்கிய பாதுகாப்பு வசதிகளுடன் இவ்இயங்கு தளம் வடிவமைக்கப்பட்டது ஒரு வரப்பிரசாதமே.யொசிமைற் இயங்கு தளத்தின் முகப்பு தோற்றம்.யொசிமைற் இயங்குதளம் அப்பிள் நிறுவனத்தின் பதிப்பின் OS X 10.10 பதிப்பாக உள்ளது. இதற்கு முதல் பதிப்பாக

ACT Sri Lanka theatre group performance for 16 days of activism against GBV நவம்பர் மாதம் 25ஆம் திகதியானது, உலகெங்கினும் உள்ள தனிநபர்களும் குழுக்களும் பெண்களுக்கெதிரான சகல வடிவிலுமான வன்முறைகளை இல்லாதொழிப்பதற்கு அழைப்பு விடுக்கின்ற 16 நாட்கள் செயற்பாட்டுக்குரிய (16 Days of Activism) பிரசாரத்திற்கான ஆரம்பத்தை குறிக்கின்றது. இலங்கையில் பால்நிலை அடிப்படையிலான வன்முறை பரந்தளவில் அதிகரித்துக் காணப்படுவதை சான்றுகள் புலப்படுத்துகின்றன. பெண்களும் வளரிளம் பெண்களும் (Women and adolescent girls) பால்நிலை அடிப்படையிலான வன்முறையை அனுப்பவிப்பதற்கான உயரிய ஆபத்தைக் கொண்டுள்ளனர். உதாரணமாக, 4 பெண்கள

Previous Page