හිතා ගන්න බැහැ එහෙම දෙයක් වුනා කියලා...

අඳුරෙන් ආලෝකයට....

නිහඬ කල්පනා ලොවක තනි වීලා ලියමි...

අඳුරෙන් ආලෝකයට....

පුංචිම කාලේ තනිවම හිතිලද මහණ වුනේ...

අඳුරෙන් ආලෝකයට....

මං ආ මඟ නවතින්නම්...බිඳුවක් ඈතින් ඉන්නම්.....

අඳුරෙන් ආලෝකයට....

ඇයි මිනිස්සුන්ට ඇස් දෙකක් ලැබුනේ.....

අඳුරෙන් ආලෝකයට....

ඇයි මිනිස්සුන්ට ඇස් දෙකක් ලැබුනේ.....

අඳුරෙන් ආලෝකයට....

ඇයි මිනිස්සුන්ට ඇස් දෙකක් ලැබුනේ.....

අඳුරෙන් ආලෝකයට....

ඇයි මිනිස්සුන්ට ඇස් දෙකක් ලැබුනේ.....

අඳුරෙන් ආලෝකයට....

හිරු නම් බැස යන්න ඔන්න මෙන්න....

අඳුරෙන් ආලෝකයට....

දන්නවද දැන් ගින්දරට අත ඇල්ලුවාට මුකුත් වෙන්නේ නැහැනේ....

අඳුරෙන් ආලෝකයට....

ගීයකින් කෙසේ කියම් සිතුම් ලයේ කිව්වට ගී වැල් ගොතලා බලමුද...

අඳුරෙන් ආලෝකයට....

එකෝමත් එක දවසක නෙමේ හරියටම අවුරුදු 7කට කලින් ඉපදුනු පුංචි පුතේ...

අඳුරෙන් ආලෝකයට....

"බුදු හාමුදුරුවන් කියා ඇති දේවල් වෙනස් කරන්න අපිට බෑනේ.."

අඳුරෙන් ආලෝකයට....

ඔබට "පින්" කරන්න(ම) ඕන කියා සිතුනු විට....

අඳුරෙන් ආලෝකයට....

කූඹියෝ කන සහෝදරයාට ලියමි..

අඳුරෙන් ආලෝකයට....

අළු යට සැඟවූ යොවුන්වියේ හැඟිම් නම් ගිනි කඳු තව දුරටත් සඟවමු ද.. නැතිනම් නිවා සිසිල් කරමුද..

අඳුරෙන් ආලෝකයට....

තම ජීවිතය ගැන කළකිරේ නම් අනුනට බර පටවමු ද....

අඳුරෙන් ආලෝකයට....

මතක සටහන් අවදි කරවන ගීයක් වැනි සියවන සටහන...

අඳුරෙන් ආලෝකයට....

මිනිස්සු තෝරා ගත් එක් තැනක් හෝ කෙනෙක් වෙනුවෙන් පමණක් ඕනවටත් වඩා වෙහෙසෙන්නේ ඇයි ?

අඳුරෙන් ආලෝකයට....

ආගම් සහ ලිංගබේදය...

අඳුරෙන් ආලෝකයට....