පුංචි දරුවන් එක්ක වැඩ කරන්න පෙර....

අඳුරෙන් ආලෝකයට....

ජීවිතයේ ඔබ යන මාවත් ඔබම තීරණය කරන්න....

අඳුරෙන් ආලෝකයට....

මං ආස මං වෙන්න...

අඳුරෙන් ආලෝකයට....

හදමු ද වෙජිමයිට් සැන්ඩ්විච්...

අඳුරෙන් ආලෝකයට....

මිණි ඟං දෑලේ මිහිරිය සහ තාත්තා....

අඳුරෙන් ආලෝකයට....

නාමේ නොදිරනා කිව්වට ඒක ඇත්තම ඇත්ත ද..

අඳුරෙන් ආලෝකයට....

කෑම කෑම කෑම කෑම...

අඳුරෙන් ආලෝකයට....

ලිවීම ඔබ මම සහ නෙල්ලි...

අඳුරෙන් ආලෝකයට....

දෙවියනේ හොඳ වෙලාවට මට ඒ දවස් වල කෙලින් ඉන්න බැරි තරම් වැඩ තිබුනේ..

අඳුරෙන් ආලෝකයට....

ඒක තමා පුතේ මේ ලෝකේ හැටි..

අඳුරෙන් ආලෝකයට....

කඳුලින් ඇරඹි සිනාවෙන් අවසන් වූ HOMEWORK ....

අඳුරෙන් ආලෝකයට....

ජීවත් වෙන්න සටන් කරද්දි හීන දකින්න වෙලාව තියනවද..

අඳුරෙන් ආලෝකයට....

උත්තල කාච සහ ගිනි තැබීම....

අඳුරෙන් ආලෝකයට....

ඔබට ඔබ වෙන්න ඉඩ දෙන්න...

අඳුරෙන් ආලෝකයට....

100 - 90 = 5 ද....

අඳුරෙන් ආලෝකයට....

ත්‍රිකෝණයකට පාද කීයක් තිබේද...

අඳුරෙන් ආලෝකයට....

අම්මයි මමයි...

අඳුරෙන් ආලෝකයට....

අම්මයි මමයි...

අඳුරෙන් ආලෝකයට....

අනේ මට බැහැ ඕවා කරන්න...

අඳුරෙන් ආලෝකයට....

ඉපදෙනකොටම දරුවන් කතා කරන දවසක් ඒවිද...

අඳුරෙන් ආලෝකයට....