කුඩා පැළ නැවත සිටුවීම...

අඳුරෙන් ආලෝකයට....

කුඩා පැළ නැවත සිටුවීම...

අඳුරෙන් ආලෝකයට....

අදීපට දීපයක්....

අඳුරෙන් ආලෝකයට....

අදීපට දීපයක්....

අඳුරෙන් ආලෝකයට....

"සංකීර්ණ" බව තුලින් "සරල" බව දකින්න නම්.....

අඳුරෙන් ආලෝකයට....

සංකීර්ණ බව තුලින් සරල බව දකින්න නම්.....

අඳුරෙන් ආලෝකයට....

ගැටලු විසඳන්න ඕනේම නම්...

අඳුරෙන් ආලෝකයට....

ගැටලු විසඳන්න ඕනේම නම්...

අඳුරෙන් ආලෝකයට....

මල් වැනි දරුවන් ඔබේ ද මගේ ද අපේ ද....

අඳුරෙන් ආලෝකයට....

මල් වැනි දරුවන් ඔබේ ද මගේ ද අපේ ද....

අඳුරෙන් ආලෝකයට....

නෑදෑයෝ අපි නෑදෑයෝ....

අඳුරෙන් ආලෝකයට....

නෑදෑයෝ අපි නෑදෑයෝ....

අඳුරෙන් ආලෝකයට....

රෝල්ස් කමු...

අඳුරෙන් ආලෝකයට....

රෝල්ස් කමු...

අඳුරෙන් ආලෝකයට....

සොරකම් කල පරම්පරාව....

අඳුරෙන් ආලෝකයට....

සොරකම් කල පරම්පරාව....

අඳුරෙන් ආලෝකයට....

ගුරුවරයා, දරුවා සහ ඉගෙනීම....

අඳුරෙන් ආලෝකයට....

ගුරුවරයා, දරුවා සහ ඉගෙනීම....

අඳුරෙන් ආලෝකයට....

මිනිසා සතෙක් ද සතා මිනිසෙක් ද....

අඳුරෙන් ආලෝකයට....

මිනිසා සතෙක් ද සතා මිනිසෙක් ද....

අඳුරෙන් ආලෝකයට....