දෙන්න මට නුඹේ සතුට...

අඳුරෙන් ආලෝකයට....

යන්න ඕන කෙනාට යන්න දෙන්න...

අඳුරෙන් ආලෝකයට....

ඔබ දැක්කද

අඳුරෙන් ආලෝකයට....

අංශු...

අඳුරෙන් ආලෝකයට....

මොළයේ ක්‍රියාකාරිත්වයේ ධන සෘන දෙකටම වගකිව යුතු ඔහු පමණක් නොවේ..

අඳුරෙන් ආලෝකයට....

මොකද්ද එහි අවසන් ප්‍රතිපලය..

අඳුරෙන් ආලෝකයට....

නිදහස් නිවහල් ජීවිතයකට බය ඇයි...

අඳුරෙන් ආලෝකයට....

තනිකරම මගේ තීරණයක්...

අඳුරෙන් ආලෝකයට....

මේ ගෙවී යන්නේ ඒ කාලයයි..

අඳුරෙන් ආලෝකයට....

එය මිනිසෙකු ලෙස උපත ලැබු ඔහුගේ අයිතියක්..

අඳුරෙන් ආලෝකයට....

රත්තරන් බිත්තර දමන කිකිළියගේ හදවත සිදුරු කල මිනිසෙක්..

අඳුරෙන් ආලෝකයට....

ඔබට පුලුවන්..

අඳුරෙන් ආලෝකයට....

මෙහෙම වෙන්නෙ ඇයි..

අඳුරෙන් ආලෝකයට....

ඉගෙන ගත් අසරණභාවය..

අඳුරෙන් ආලෝකයට....

ඒ සිහිනය නම් බිඳෙන්නේ නැහැ..

අඳුරෙන් ආලෝකයට....

මට හරිම මහන්සියි..

අඳුරෙන් ආලෝකයට....

අන්න ඒ වගේ දවසක් තමයි අද..

අඳුරෙන් ආලෝකයට....

ලෝකේ කොහේ හිටියත්...

අඳුරෙන් ආලෝකයට....

ඇයි මට විතරක් බැරි ?

අඳුරෙන් ආලෝකයට....

සුදානම..

අඳුරෙන් ආලෝකයට....