ජනතා අදිකරණය (89) ; ලසන්ත ගාතන සැකකරුගේ නඩුව.

Chitrangi7

ආසියානු මානව හිමිකම් කොමිසම, අදිකරණ සේවා කොමිසමට ලියයි.

Chitrangi7

කොරියානු දිනපොත (Korean Diary);- සැම්සුන් ලොක්කා අත්අඩංගුවට ගනී.

Chitrangi7

''උසාවිය නිහඩයි "ගැන මහජනයා සාකච්චා කරති.

Chitrangi7

කොරියානු දිනපොත (Korean Diary) ;- සැම්සුන් ලොක්කා නැවතත් ප්‍රශ්න කිරීමට ලක්වේ.

Chitrangi7

කොරියානු දිනපොත (Korean Diary) ;- දුරකථන අලුත්වැඩියාව. (Smart phone repairing)

Chitrangi7

Torture

Chitrangi7

කොරියානු දිනපොත (Korean Diary) ;- මරණ දඩුවම. (Death Penalty )

Chitrangi7

කොරියානු දිනපොත (Korean diary) ;- ගබ්සාවට ඉඩ දීම. (Abortion)

Chitrangi7

ගබ්සාවට ඉඩ ඕනෑ

Chitrangi7

ගුරුවරුන්ට ගහන්න බනින්න අයිතියක් නැත.

Chitrangi7

කොරියානු දිනපොත (Korean Diary) ;- අද්‍යාපනය (Education in South Korea)

Chitrangi7

අල් ජසිරා වාර්තාකරු නිදහස් කරනු !

Chitrangi7

ජනතා අදිකරණය (88);- සරත් කුමාර නයිදොෂ් නඩුව.

Chitrangi7

කොරියානු දිනපොත (Korean Diary) ;- මිත්‍යා විශ්වාස ( Superstition in Korea )

Chitrangi7

කොරියානු දිනපොත (Korean Diary) ; මැයි 18 සි අයි ඒ වාර්තා හෙළිදරවු කෙරේ. (CIA reports on May 18 declassified)

Chitrangi7

දෙමල ජනයාට ප්‍රශ්නයක් ඇත.

Chitrangi7

කොරියානු දිනපොත (Korean Diary );- සැම්සුන් ලොක්කා උසාවියෙන් නිදහස් කෙරේ.

Chitrangi7

කොරියානු දිනපොත (Korean Diary) ;- ''සුවපහසු'' කාන්තා ප්‍රතිමාව. ( Comfort woman statue)

Chitrangi7

කොරියානු දිනපොත (Korean Diary) ;- Samsung Galaxy Note 7 ගිනි ගැනීම.

Chitrangi7