ජනතා අදිකරණය (96) ;- විදුලි බල මණ්ඩලයට මිලියනයක වන්දියක් ගෙවීමට සිදු වූ තවත් එයිතිහාසික නඩුවක්.

Chitrangi7

නිතිය සැමට (Law for All) ;- දුක් ගන්නා රාල (Ombudsman)

Chitrangi7

නිතිය සැමට (Law for All) ;- මානව හිමිකම් කොමිසන් සබාව. (National Human Rights Commission)

Chitrangi7

නිතිය සැමට (Law for All) ;- කම්කරු විනිශ්ය සබාව. (Labor Tribunal)

Chitrangi7

නිතිය සැමට (Law for All) ;- කතරගම රූමතිය යලි සිහිපත් කිරීම.

Chitrangi7

නිතිය සැමට (Law for All);- හදුනාගැනීමේ පෙරෙට්ටුව (Identification Parade)

Chitrangi7

ජනතා අදිකරණය. (95) ;- බුද්දි ඉවන්තගේ නඩුව.

Chitrangi7

නිතිය සැමට (Law for All) ;- කුලියට දුන් දේපලක් විනාශ වුවිට.

Chitrangi7

ජනතා අදිකරණය (94) ;- පොලිස් පොඩ්ඩා පොලිස් ලොක්කාට එරෙහිව නඩුව දිනයි.

Chitrangi7

නිතිය සැමට (Law for All) ;- සමත මණ්ඩලය (Mediation Board)

Chitrangi7

නිතිය සැමට (Law for All) ;- ප්‍රාථමික අදිකරණය (Primary Court) සහ දිසා අදිකරණය (District Court)

Chitrangi7

The plight of a youth.

Chitrangi7

නිතිය සැමට (Law for All) ;- මහේස්ත්‍රාත් අදිකරණය (Magistrate Court)

Chitrangi7

නිතිය සැමට (Law for All) ;- අබියාචනා අදිකරණය (Court of Appeal) සහ ශේෂ්ට්‍රදිකරණය (Supreme Court)

Chitrangi7

නිතිය සැමට (Law for All) ;- මහා අදිකරණය (High Court)

Chitrangi7

Fabrication of charge against the wife and abduction of the husband by a white van.

Chitrangi7

නිතිය සැමට (Law for All) ;- මහා අදිකරණ ත්‍රිපුද්ගල විනිසුරු මඩුල්ල. (Trial At Bar)

Chitrangi7

නිතිය සැමට (Law for All) ;- මංකොල්ලයක් සමත මණ්ඩලයට දැමිය හැකිද? (Can a robbery refer to the mediation board?)

Chitrangi7

නිතිය සැමට (Law for All) ;- පොලිසිය සහ බන්දනාගාරය (Police & Prison)

Chitrangi7

Fatal Accident but no action from Ehaliyagoda police.

Chitrangi7