ජනතා අදිකරණය (99) ;- පුංචි පුතුට කොලබ රාජකීය විද්‍යාලයේ දොරටු විවුර්ත වෙයි.

Chitrangi7

ජනතා අදිකරණය (98) ;- නඩු පමාව නිසා සිදුවූ මානසික වදහින්සාවක් පිළිබද නඩු තීන්දුවක්. Judgment link to English version.

Chitrangi7

ජනතා අදිකරණය (97) ;- ටැටූ නඩුව. (TATTOO JUDGEMENT)

Chitrangi7

නිතිය සැමට (Law for All );- හර්ෂ මංජු ශ්‍රී පාපොච්චාරණය. ( Welikada Massarcre)

Chitrangi7

නිතිය සැමට (Law for All );- තෑගි ඔප්පුවක් පිළිබද අබියාචනයක්. (Deed Of Gift)

Chitrangi7

නිතිය සැමට ( Law for All );- ඇටෝනි බලපත්‍රයක වලංගු බව තීරණය වූ නඩුවක්.

Chitrangi7

නිතිය සැමට (Law for All) ;- අසිරි රෝහල නඩුව දිනයි.

Chitrangi7

නිතිය සැමට (Law for All) ;- කුලී නිවැසියා එලියට.

Chitrangi7

ජනතා අදිකරණය (96) ;- විදුලි බල මණ්ඩලයට මිලියනයක වන්දියක් ගෙවීමට සිදු වූ තවත් එයිතිහාසික නඩුවක්.

Chitrangi7

නිතිය සැමට (Law for All) ;- දුක් ගන්නා රාල (Ombudsman)

Chitrangi7

නිතිය සැමට (Law for All) ;- මානව හිමිකම් කොමිසන් සබාව. (National Human Rights Commission)

Chitrangi7

නිතිය සැමට (Law for All) ;- කම්කරු විනිශ්ය සබාව. (Labor Tribunal)

Chitrangi7

නිතිය සැමට (Law for All) ;- කතරගම රූමතිය යලි සිහිපත් කිරීම.

Chitrangi7

නිතිය සැමට (Law for All);- හදුනාගැනීමේ පෙරෙට්ටුව (Identification Parade)

Chitrangi7

ජනතා අදිකරණය. (95) ;- බුද්දි ඉවන්තගේ නඩුව.

Chitrangi7

නිතිය සැමට (Law for All) ;- කුලියට දුන් දේපලක් විනාශ වුවිට.

Chitrangi7

ජනතා අදිකරණය (94) ;- පොලිස් පොඩ්ඩා පොලිස් ලොක්කාට එරෙහිව නඩුව දිනයි.

Chitrangi7

නිතිය සැමට (Law for All) ;- සමත මණ්ඩලය (Mediation Board)

Chitrangi7

නිතිය සැමට (Law for All) ;- ප්‍රාථමික අදිකරණය (Primary Court) සහ දිසා අදිකරණය (District Court)

Chitrangi7

The plight of a youth.

Chitrangi7