ජනතා අදිකරණය (94) ;- පොලිස් පොඩ්ඩා පොලිස් ලොක්කාට එරෙහිව නඩුව දිනයි.

Chitrangi7

නිතිය සැමට (Law for All) ;- සමත මණ්ඩලය (Mediation Board)

Chitrangi7

නිතිය සැමට (Law for All) ;- ප්‍රාථමික අදිකරණය (Primary Court) සහ දිසා අදිකරණය (District Court)

Chitrangi7

The plight of a youth.

Chitrangi7

නිතිය සැමට (Law for All) ;- මහේස්ත්‍රාත් අදිකරණය (Magistrate Court)

Chitrangi7

නිතිය සැමට (Law for All) ;- අබියාචනා අදිකරණය (Court of Appeal) සහ ශේෂ්ට්‍රදිකරණය (Supreme Court)

Chitrangi7

නිතිය සැමට (Law for All) ;- මහා අදිකරණය (High Court)

Chitrangi7

Fabrication of charge against the wife and abduction of the husband by a white van.

Chitrangi7

නිතිය සැමට (Law for All) ;- මහා අදිකරණ ත්‍රිපුද්ගල විනිසුරු මඩුල්ල. (Trial At Bar)

Chitrangi7

නිතිය සැමට (Law for All) ;- මංකොල්ලයක් සමත මණ්ඩලයට දැමිය හැකිද? (Can a robbery refer to the mediation board?)

Chitrangi7

නිතිය සැමට (Law for All) ;- පොලිසිය සහ බන්දනාගාරය (Police & Prison)

Chitrangi7

Fatal Accident but no action from Ehaliyagoda police.

Chitrangi7

නිතිය සැමට (Law for All) ;- අත්අඩංගුවට ගැනීම, රදවා තැබීම සහ ඇප. (Arrest, Detention & Bail)

Chitrangi7

ජනතා අදිකරණය (93) ;- ''ගුද මාර්ගයෙන් හෝස් බටයක් යවා වද දුන්'' නඩුව.

Chitrangi7

නිතිය සැමට (Law for All) ;- පොදු දේපල ( Offences Against Public Property Act)

Chitrangi7

ජනතා අදිකරණය (92) ;- ප්‍රථම වරට සිවිල් වැසියා වන්දි ගෙවූ නඩුව.

Chitrangi7

ජනතා අදිකරණය (91) ;- වන්දිය මිලියනයයි නඩුව.

Chitrangi7

Wife beats mentally ill husband.

Chitrangi7

Another youth tortured by Panadura South police.

Chitrangi7

නිතිය සැමට (Law for All );- කලාවරෝදය (Prescriptive Title)

Chitrangi7