කොරියානු දිනපොත (Korean Diary) ; මැයි 18 සි අයි ඒ වාර්තා හෙළිදරවු කෙරේ. (CIA reports on May 18 declassified)

Chitrangi7

දෙමල ජනයාට ප්‍රශ්නයක් ඇත.

Chitrangi7

කොරියානු දිනපොත (Korean Diary );- සැම්සුන් ලොක්කා උසාවියෙන් නිදහස් කෙරේ.

Chitrangi7

කොරියානු දිනපොත (Korean Diary) ;- ''සුවපහසු'' කාන්තා ප්‍රතිමාව. ( Comfort woman statue)

Chitrangi7

කොරියානු දිනපොත (Korean Diary) ;- Samsung Galaxy Note 7 ගිනි ගැනීම.

Chitrangi7

නැදුන්ගමුවේ රාජා

Chitrangi7

කොරියානු දිනපොත (Korean Diary) ;- ජෙජු පොලිසිය සහ අපේ පොලිසිය. (Jeju police & Ours)

Chitrangi7

කොරියානු දිනපොත (Korean Diary); ගිනි තබාගත් බික්ෂුව මිය යයි. (Monk Dies)

Chitrangi7

The IGP makes way to free police officers who violate the constitution.

Chitrangi7

කොරියානු දිනපොත (Korean Diary );- මද්‍යසාර (Drinking culture of korea)

Chitrangi7

පුජක ගාතනයේ මිනීමරුවන්ට දඩුවම් කරනු.

Chitrangi7

කොරියානු දිනපොත (Korean Diary) ;- ඕපදුප (Gossip)

Chitrangi7

Ex police officer's malpractice.

Chitrangi7

කොරියානු දිනපොත (Korean Diary) ;- අපරාද (Crimes)

Chitrangi7

කොරියානු දිනපොත (Korean Diary) ;- දොර අගුල (Door Lock)

Chitrangi7

කොරියානු දිනපොත (Korean Diary) ;- ශිත පාසැල (Winter School)

Chitrangi7

කොරියානු දිනපොත (Korean Diary) ;- ජම්පර් ජැකට් (Jumper Jacket)

Chitrangi7

කොරියානු දිනපොත (Korean Diary) ;- කුඩය (Umbrella)

Chitrangi7

කොරියානු දිනපොත (Korean Diary) ;- බැන්කි මුන් කොරියානු ජනාදිපති දුරයට. (Banki Moon as Korean president)

Chitrangi7

කොරියානු දිනපොත (Korean Diary) ;- බැසිල් ප්‍රනාන්දු මහතා ( Mr Basil Fernando - Who really they are)

Chitrangi7