කොරියානු දිනපොත (Korean Diary) ;- බෝට්ටුව ගොඩ ගනී. (Sewol seen above water after 1073 days)

Chitrangi7

කොරියානු දිනපොත (Korean Diary ) ;- ලේ දන්දිම ( Donating Blood in Gwangju)

Chitrangi7

කොරියානු දිනපොත (Korean Diary);- එළවලු පමණක් ආහාරයට ගැනීම. (Eating Vegetarian in Gwangju)

Chitrangi7

කොරියානු දිනපොත (Korean Diary) ;- ගිලුණු බෝට්ටුව ඇදගෙන යාමට සියල්ල සුදානම්.

Chitrangi7

කොරියානු දිනපොත (Korean Diary) ;- ස්ත්‍රීවාදී බාන්ඩ.

Chitrangi7

කොරියානු දිනපොත (Korean Diary) ;- විදේශිකයින්ට නොමිලේ නීති සේවා.

Chitrangi7

කොරියානු දිනපොත (Korean Diary) ;- පාක්ට ගෙදර යන්න වෙයි.

Chitrangi7

කොරියානු දිනපොත (Korean Diary) ;- බීමතින් ප්‍රචණ්ඩ වූ ලොක්කාගේ පුතාට දඩුවම්.

Chitrangi7

කොරියානු දිනපොත (Korean Diary) ;- බලපත්‍රය (License)

Chitrangi7

කොරියානු දිනපොත (Korean Diary) ;- Down Town වෙත යාම.

Chitrangi7

ජනතා අදිකරණය (89) ; ලසන්ත ගාතන සැකකරුගේ නඩුව.

Chitrangi7

ආසියානු මානව හිමිකම් කොමිසම, අදිකරණ සේවා කොමිසමට ලියයි.

Chitrangi7

කොරියානු දිනපොත (Korean Diary);- සැම්සුන් ලොක්කා අත්අඩංගුවට ගනී.

Chitrangi7

''උසාවිය නිහඩයි "ගැන මහජනයා සාකච්චා කරති.

Chitrangi7

කොරියානු දිනපොත (Korean Diary) ;- සැම්සුන් ලොක්කා නැවතත් ප්‍රශ්න කිරීමට ලක්වේ.

Chitrangi7

කොරියානු දිනපොත (Korean Diary) ;- දුරකථන අලුත්වැඩියාව. (Smart phone repairing)

Chitrangi7

Torture

Chitrangi7

කොරියානු දිනපොත (Korean Diary) ;- මරණ දඩුවම. (Death Penalty )

Chitrangi7

කොරියානු දිනපොත (Korean diary) ;- ගබ්සාවට ඉඩ දීම. (Abortion)

Chitrangi7

ගබ්සාවට ඉඩ ඕනෑ

Chitrangi7