සාලාගේ ඉරණම තීරණය වේ. Wreckage from missing plane of footballer Emiliano Sala found

Chitrangi7

මාර්තුවේ යුරෝපා සංගමයෙන් ඉවත්වීමට තෙරේසා මේ සීරුවෙන්.Brexit: Theresa May 'determined' to leave EU in March

Chitrangi7

ඇමෙරිකානු විශ්ව විද්‍යාල බොරුව ඉන්දියාව කෝප කරයි. US fake university sting angers India

Chitrangi7

උතුරු කොරියාවේ නියෂ්ටික පොරොන්දුව.( US envoy Stephen Biegun reveals North Korea nuclear pledge)

Chitrangi7

චිකාගෝ හි ගින්දරින් සිතල නිවේ .

Chitrangi7

නිතිය සැමට (LAW FOR ALL ); ලේකන අස්ථානගතවිම.

Chitrangi7

නිතිය සැමට (LAW FOR ALL);- නැවත නඩු විබාගයක් පැවැත්වීම! කෙතරම් සදාරණද ?

Chitrangi7

ජනතා අදිකරණය (104) ;- මිනීමැරුමට අත්අඩංගුවට ගැනීම කුඩු වලින් කෙළවර වූ නඩුව.

Chitrangi7

ජනතා අදිකරණය (103) ;- තවත් වදහිංසා නඩුවක්. (Another judgement of torture)

Chitrangi7

නිතිය සැමට (Law for All) ;- කුලී නිවැසියා ඉවත් කිරීමට ගතවූ කාලය වසර 15 කි. ( A Link to the Judgement)

Chitrangi7

නිතිය සැමට (LAW FOR ALL) ;- ජුරිය ප්‍රශ්නගත වූ මිනීමැරීම් නඩුවක්. (With link to the judgement)

Chitrangi7

නිතිය සැමට (LAW FOR ALL) ;- ජුරිය ප්‍රශ්නගත වූ මිනීමැරීම් නඩුවක්. (With link to the judgement)

Chitrangi7

නිතිය සැමට (Law for All) ;- "ඕකට මරන්න ඕනද? ඉන්න බැරිනම් දාලා ගියානම් ඉවරනේ! (Murder Case)

Chitrangi7

නිතිය සැමට (Law for All) ;- "ඕකට මරන්න ඕනද? ඉන්න බැරිනම් දාලා ගියානම් ඉවරනේ! (Murder Case)

Chitrangi7

ජනතා අදිකරණය (102) ;- තීරණාත්මක මැතිවරණ නඩුවක්. (A judgement related to forthcoming local government elections)

Chitrangi7

ජනතා අදිකරණය (102) ;- තීරණාත්මක මැතිවරණ නඩුවක්. (A judgement related to forthcoming local government elections)

Chitrangi7

Torture and Fabrication Of Charges.

Chitrangi7

Torture and Fabrication Of Charges.

Chitrangi7

ජනතා අදිකරණය (101) ;- සවුක්ය අමාත්‍යංශයේ තනතුරක් පිළිබද නඩුවක්. (A judgement related to Director of Bio Medical Engineering Service Division in the Ministry of Health)

Chitrangi7

ජනතා අදිකරණය (101) ;- සවුක්ය අමාත්‍යංශයේ තනතුරක් පිළිබද නඩුවක්. (A judgement related to Director of Bio Medical Engineering Service Division in the Ministry of Health)

Chitrangi7