විජයාවතරණය 2k17 - කෙටි කතාව

නයියාගේ නයි

ආශාවරී 5 - පියුමි හෙවත් ආරියවතී

නයියාගේ නයි

තත්වෙකට ඇවිදින්.....

නයියාගේ නයි

දේශපාලන උත්කෘෂ්ටතාවයේ වියැකීම

නයියාගේ නයි

මගේ මූණත් TV එකේ පෙනුනද සෑර් ?

නයියාගේ නයි

මුහුණු සයකි, අත් දහයකි (කතාවක්)

නයියාගේ නයි

දැති රෝදෙන් උපන් බුදුන්

නයියාගේ නයි

පන්තියේ desk එක

නයියාගේ නයි

සතර 4 (කෙටිකතාව)

නයියාගේ නයි

නයි පැවැත්ම නොහොත් මෙතෙක් කථාව

නයියාගේ නයි

බුද්ධාගමෙහි ප්‍රමුඛතාව ?

නයියාගේ නයි

ගිරා රිලා හටන් ඉතිහාසය - 2

නයියාගේ නයි

ගිරා රිලා හටන් ඉතිහාසය - 1

නයියාගේ නයි

ජෙප්පනි , මේ අඹ හැර තවත් අඹ තිබේද?

නයියාගේ නයි

අලුත් බව පුරවගත් පරණ සුලඟක්

නයියාගේ නයි

නිදිගත් ආණ්ඩුව නැගිට්ටන්න SAITM බෙහෙත් ?

නයියාගේ නයි

කලු පාට පස් ගොඩේ රතු පාට ලේත් ඇත

නයියාගේ නයි

නිවන දුටු එකාට ගල් ගැසීම 2 - සමන්ත භද්‍ර සාධකය

නයියාගේ නයි

නිවන දුටු එකාට ගල් ගැසීම -1

නයියාගේ නයි

ආශාවරී 4 - මත්බර හැන්දෑව.

නයියාගේ නයි