අගමැති දොට්ට දැමීම, පොතේ ඇත්තේ කොහොමද ?

නයියාගේ නයි

ජවිපෙ , ඉතින් ඊට පස්සෙ

නයියාගේ නයි

පෙබරවාරි 11 වැනිදා උදෑසන

නයියාගේ නයි

කූඹියෝ ලොකු ද?

නයියාගේ නයි

සහෝදරයා තුන්වන පාඩම - 57' බණ්ඩා,චෙල්වා ගිවිසුම

නයියාගේ නයි

සහෝදරයා දෙවන පාඩම - නුවරින් එන්න කළින්

නයියාගේ නයි

පෙම්වත් දිනපොත - කෙටි කතාව

නයියාගේ නයි

තනි ගෑණියෙක්ගෙන් පිරෙන්න තරම්....

නයියාගේ නයි

සහෝදරයා පළමු පාඩම - හැන්ඩි පෙරින්පනායගම්

නයියාගේ නයි

වීරයා මැරිලා

නයියාගේ නයි

තෙල් ගොඩක් මැද ටයිටැනික්

නයියාගේ නයි

රෙදි ගැලවූ විට දුටුමි කොන්දක් නොමැති බව උඹට

නයියාගේ නයි

චූටි කෑලි මල් කතාව 3 - phone නම්බරේ

නයියාගේ නයි

චූටි කෑලි මල් කතාව 2- නිව්ටගෙ බත් එක

නයියාගේ නයි

චූටි කෑලි මල් කතාව -1

නයියාගේ නයි

විජයාවතරණය 2k17 - කෙටි කතාව

නයියාගේ නයි

ආශාවරී 5 - පියුමි හෙවත් ආරියවතී

නයියාගේ නයි

තත්වෙකට ඇවිදින්.....

නයියාගේ නයි

දේශපාලන උත්කෘෂ්ටතාවයේ වියැකීම

නයියාගේ නයි

මගේ මූණත් TV එකේ පෙනුනද සෑර් ?

නයියාගේ නයි