ජෙප්පනි , මේ අඹ හැර තවත් අඹ තිබේද?

නයියාගේ නයි

අලුත් බව පුරවගත් පරණ සුලඟක්

නයියාගේ නයි

නිදිගත් ආණ්ඩුව නැගිට්ටන්න SAITM බෙහෙත් ?

නයියාගේ නයි

කලු පාට පස් ගොඩේ රතු පාට ලේත් ඇත

නයියාගේ නයි

නිවන දුටු එකාට ගල් ගැසීම 2 - සමන්ත භද්‍ර සාධකය

නයියාගේ නයි

නිවන දුටු එකාට ගල් ගැසීම -1

නයියාගේ නයි

ආශාවරී 4 - මත්බර හැන්දෑව.

නයියාගේ නයි

ආශාවරී 3 - මේඝලතා මුනගැසීම

නයියාගේ නයි

අවුරුදු සොපින් කෙරුවාව

නයියාගේ නයි

සිහිනයක් පාට පාටින්

නයියාගේ නයි

මතක පද 1 - යදමින් බැඳ විලංගු ලා

නයියාගේ නයි

චතුර්සේන කතා වස්තුව

නයියාගේ නයි

පින සමග බද්ධ වූ පුද පූජා විලාසිතාව

නයියාගේ නයි

වැලන්ටයින්, පෙනෙන තරමට රෝසපාට නැත

නයියාගේ නයි

ඇයි අනේ සෝමා පැන්නේ ?

නයියාගේ නයි

ආශාවරී 2 - සමහන් සොයාගැනීම

නයියාගේ නයි

ආශාවරී - කාශ්‍යප රජුගේ නැවත ඉපදීම

නයියාගේ නයි

ඇගේ උපන් දිනට...

නයියාගේ නයි

රුහුණු කුමාරියේ එතෙර කුමාරියට....

නයියාගේ නයි

සමාජ ජාල පිළිලයේ මුහුණුවර

නයියාගේ නයි