බය නැති එකා ඉස්සෙල්ල ම කනෙන් අල්ලයි

Yakaagea Daviya

බය නැති එකා ඉස්සෙල්ල ම කනෙන් අල්ලයි

Yakaagea Daviya

මහ පෙරලිකරන අපේ යුගයේ වීරයා

Yakaagea Daviya

මහ පෙරලිකරන අපේ යුගයේ වීරයා

Yakaagea Daviya

ගබ්සාව

Yakaagea Daviya

ගබ්සාව

Yakaagea Daviya

මිනිසා මහත් අභිරුචියකින් ආගම් අදහන්නේ ඇයි

Yakaagea Daviya

මිනිසා මහත් අභිරුචියකින් ආගම් අදහන්නේ ඇයි

Yakaagea Daviya

බුදුන් දෙසූ පුනර්භවය අන්ඩර දෙමලයක් වුන හැටි . ඊ නිව්ස් ලිපියක්

Yakaagea Daviya

බුදුන් දෙසූ පුනර්භවය අන්ඩර දෙමලයක් වුන හැටි . ඊ නිව්ස් ලිපියක්

Yakaagea Daviya

සුද්දන්ගේ මුතුන්මිත්තෝ දෙමළද ?

Yakaagea Daviya

සුද්දන්ගේ මුතුන්මිත්තෝ දෙමළද ?

Yakaagea Daviya

සයිටම් නැපෝලියන්ලා සහ මිසර පූසෝ

Yakaagea Daviya

සයිටම් නැපෝලියන්ලා සහ මිසර පූසෝ

Yakaagea Daviya

මෙන්න පිලිගන්න හොරේෂියෝ විලේගාස්

Yakaagea Daviya

මෙන්න පිලිගන්න හොරේෂියෝ විලේගාස්

Yakaagea Daviya

අප වැයකරන කාලයට ඩේටාවලට යුක්තියක් ඉටුකරමු

Yakaagea Daviya

අප වැයකරන කාලයට ඩේටාවලට යුක්තියක් ඉටුකරමු

Yakaagea Daviya

ට්‍රම්ප් සමග නැගිටිමු

Yakaagea Daviya

ට්‍රම්ප් සමග නැගිටිමු

Yakaagea Daviya