මගේ සඳ ඇවිත්.. - Victor's Full Moon !!

සෑම්ගේ කතාව

අඩේ කවුද බං ඒ කෑල්ල.. - Who is That Pretty ??

සෑම්ගේ කතාව

සුනීර මැතිවරණ අපේක්ෂකයෙක්ද.. - Is Suneera Election Candidate ??

සෑම්ගේ කතාව

ආතති මවන මැෂිම.... - Is Fidget Spinner Stress Reliever ??

සෑම්ගේ කතාව

පෙරහැරට දළ දිගට ඇති ඇත්තු සොයනා... - Let us Curse Them !!

සෑම්ගේ කතාව

නොනිමි..!!

සෑම්ගේ කතාව

උස නම් ශිෂ්‍ය නායක, මිටි නම් ශිෂ්‍ය.. - Height Matters !!

සෑම්ගේ කතාව

කොල්ලෙක් වෙනුවෙන් බිලි වීම.. - Die for a Friend !!

සෑම්ගේ කතාව

කෙල්ලගේ ගෙදර පළමු රැය... - First Night at Girl's Home !!

සෑම්ගේ කතාව

සියාතු සීයාගේ අහේතුවට තෙල් ගැසීම.. Siyathu's Unwanted Top Up !!!

සෑම්ගේ කතාව

කබරයාගේ මානව හිමිකම් සුරකිමු.. - Lets protect Monitor's human rights !!

සෑම්ගේ කතාව

ප්‍රශ්ණය තෙල් නොව දාම්ය... - Matter is Dam not fuel !!

සෑම්ගේ කතාව

තෙල් අර්බුධය - Fuel Crisis.. !!

සෑම්ගේ කතාව

ආච්චී සිල් ගැනීම ප්‍රතික්ෂේප කරයි.. - Grandma Refused to Observe Sil !!!

සෑම්ගේ කතාව

හිර කර දමන්නට ගෙනාමු..!!

සෑම්ගේ කතාව

සැඟවුණු අමුත්තා සොයා ගියෙමු.. - Searched for the Hidden Guest !!

සෑම්ගේ කතාව

කොළ - රතු සහ පොලිසිය... - Police With Red & Green !!

සෑම්ගේ කතාව

ආදායම් බදු නිලධාරීන් වහලයෙන් හෝ පැමිණිය හැක... - Income tax on the roof !!

සෑම්ගේ කතාව

සම්මාන නොලැබූ උන්මාදයෙන් ලියමි.. !!

සෑම්ගේ කතාව

සිංහල බෙහෙත් ඉංග්‍රීසියෙන් බිව්වා වගේ.. - Struggling with Prescription !!

සෑම්ගේ කතාව