හිර කර දමන්නට ගෙනාමු..!!

සෑම්ගේ කතාව

සැඟවුණු අමුත්තා සොයා ගියෙමු.. - Searched for the Hidden Guest !!

සෑම්ගේ කතාව

කොළ - රතු සහ පොලිසිය... - Police With Red & Green !!

සෑම්ගේ කතාව

ආදායම් බදු නිලධාරීන් වහලයෙන් හෝ පැමිණිය හැක... - Income tax on the roof !!

සෑම්ගේ කතාව

සම්මාන නොලැබූ උන්මාදයෙන් ලියමි.. !!

සෑම්ගේ කතාව

සිංහල බෙහෙත් ඉංග්‍රීසියෙන් බිව්වා වගේ.. - Struggling with Prescription !!

සෑම්ගේ කතාව

ඒක තියෙන්න ඕනි ඕනෙම වෙලාවට... - Should be there in Need !!

සෑම්ගේ කතාව

කාන්තා ටයර් කතාවක්... - Female Tyre Story !!

සෑම්ගේ කතාව

මේසන් බාස් කතන්දර... - Masonry Stories !!

සෑම්ගේ කතාව

සීයාගේ ෂොට් එක.. - Grand pa's Share !!

සෑම්ගේ කතාව

ලොකු සීන් එකක් නෑ ඕයි... - No Big Deal !!!!

සෑම්ගේ කතාව

සැන්ටා ක්ලෝස් වූ හැටි... - End of Santa's Role !!

සෑම්ගේ කතාව

කස්සාගේ එක දෙක වේ... - Kassa's Sad Story !!

සෑම්ගේ කතාව

අම්මාගේ කවි සහ තාත්තාගේ රිප්ලයි..!!

සෑම්ගේ කතාව

උන්ට හෙන හත වැදී නැසේවා නැසේවා..!!

සෑම්ගේ කතාව

සුපිරි තරු ඇති - පදවැල් ලියන මහත්තුරු නැති.. - Need awesome lyrics !!

සෑම්ගේ කතාව

ඇගේ ඇස අග සහ නසීර් හමීඩ් ගේ ඇස අග - Let her/him Cry !!

සෑම්ගේ කතාව

ගංවතුරේ අතුරු කතා - 3 ආතල් කතා !!

සෑම්ගේ කතාව

ගංවතුරේ අතුරු කතා - 2 නොසෑහීම !!

සෑම්ගේ කතාව

ගංවතුර සහ කුහක කම.. Attitudes, Beyond Flood !!!

සෑම්ගේ කතාව