කවුද මේ අන්ඩරයිටර්.??....

යටලියන්නා හෙවත් Underwriter

මුවා ඉන්නවද???

යටලියන්නා හෙවත් Underwriter

ඔයාටත් ගෑස්ට්‍රික් ද????

යටලියන්නා හෙවත් Underwriter

ඔබේ අතේත් ඇඟිලි හිරිවැටෙනවද??

යටලියන්නා හෙවත් Underwriter

අතේ....ගහන්න අතේ ගහන්ඩෝ....

යටලියන්නා හෙවත් Underwriter

නෝ..නෝ..තංගච්චි කටේ ටන්..කටේ ටන්

යටලියන්නා හෙවත් Underwriter

පොටෝ ටිකක් කල හදියක්..... (විෂය කරුනු වලින් පිට කාරණාවක්)

යටලියන්නා හෙවත් Underwriter

පැණි කජු.....

යටලියන්නා හෙවත් Underwriter

ජීවිත රක්ෂණය - ඔබ මේ කරුණු දැන සිටියාද -1 ???

යටලියන්නා හෙවත් Underwriter

මම හරිද වැරදිද??? නැත්නම් අපි හරිද වැරදිද???

යටලියන්නා හෙවත් Underwriter

ජීවිත රක්ෂණය යනු කුමක්ද -2????

යටලියන්නා හෙවත් Underwriter

රක්ෂණය යනු කුමක්ද 01???

යටලියන්නා හෙවත් Underwriter

නිහඬ මාරයා2....

යටලියන්නා හෙවත් Underwriter

නිහඬ මාරයා1... ඔව්..ඔව්.. එයා තමා....

යටලියන්නා හෙවත් Underwriter

ආ...Exam ලේසිද???

යටලියන්නා හෙවත් Underwriter

බොන කට්ටියට පමණයි(වතුර නොවේ)

යටලියන්නා හෙවත් Underwriter