ශ්‍රී ලාංකික දමිළ ජාතිකයන්ට හීනමානය ඇතිකරවීම

මතක පොතෙන්

බැටරි වයර්

මතක පොතෙන්

සිංහල බෞද්ධ කාන්තාවන්ගේ විමුක්තිය

මතක පොතෙන්

පුලියා ගැන කතා 2

මතක පොතෙන්

බීලා ගිහින්

මතක පොතෙන්

පන්සලේ පිංකම දා

මතක පොතෙන්

දුමීට ස්තුතිවේවා...

මතක පොතෙන්