අල් ට(ත)ක්යා පිළිබඳ විග්‍රහයක්

Obata Islam

විනිශ්චය දිනය පිළිබඳව ඉස්ලාමය පවසන්නේ කුමක්ද?

Obata Islam

නබිතුමනි …! මට සමාවෙන්න

Obata Islam

ෆේමන් වරියන් සහා මුස්ලිම් කාන්තාවන්

Obata Islam

ෆේමන් වරියන් සහා මුස්ලිම් කාන්තාවන්

Obata Islam

වක්තෘ මුහම්මද්ﷺ තුමාණන්ගේ ප්‍රකාශයන් සඳහා උදාහරණයන්

Obata Islam

ප්‍රසිද්ධ දකුණු අප්‍රිකානු ක්‍රීඩකයෙකු ඉස්ලාමය වැලද ගනී

Obata Islam

අන්තර්ජාතික නාස්තික වාදීන් සමග මුස්ලිම් අයගේ විවාදය

Obata Islam

මස්තිෂ්කය පිළිබඳව අල් කුර්ආනයෙන්

Obata Islam

භේදයට පිළියම ඉස්ලාමීය සංකල්පයයි

Obata Islam

හෂිම් අම්ලාගේ වෙනස….

Obata Islam

විශ්වයේ සම්භවය පිළිබඳව අල් කුර්ආනයෙන්

Obata Islam

කඳු පිළිබඳව අල් කුර්ආනයෙන්

Obata Islam

Hello world!

Obata Islam

අල් ට(ත)ක්යා පිළිබඳ විග්‍රහයක්

Obata Islam

විනිශ්චය දිනය පිළිබඳව ඉස්ලාමය පවසන්නේ කුමක්ද?

Obata Islam

නබිතුමනි …! මට සමාවෙන්න

Obata Islam

ෆේමන් වරියන් සහා මුස්ලිම් කාන්තාවන්

Obata Islam