මිලින වූ දෙව් කුසුම

රසෝඝය

උතුරු කුරු සුළඟ

රසෝඝය

නොසැලීම

රසෝඝය

නිදානොනිදා සසල සිතුවිලි

රසෝඝය

දිය නිම් තෙර

රසෝඝය

නිදි නැති රැයක

රසෝඝය

ඇමරිකානු නූතන කවිහූ: විලියම් කාලොස් විලියම්ස් (1883-1963)

රසෝඝය

“ජනතා පරමාධිපත්‍යය”

රසෝඝය

පසදලීම

රසෝඝය

“ගෝචර ගොදුර”

රසෝඝය

“9/8”

රසෝඝය

“උණු දියර ඉර”

රසෝඝය

තව කොතෙක් කල්?

රසෝඝය

සිතුම් පෙළ

රසෝඝය

මීදුම: දෙවන කොටස

රසෝඝය

දිය බිඳු: පළමු කොටස

රසෝඝය

කමිසය

රසෝඝය

පෙමන්ට් කඬුල්ල

රසෝඝය

අතීත සැමරුම: “චිකන් සබ්මැරින්”

රසෝඝය