පෙම්වතුන්ගේ දිනය

නවයොවුන් අදහස් පාගාදැමීමට පෙර.......
පෙම්වතුන්ගේ දිනය අද බව ඔයාල දන්නවානේද? අද පෙමිවතුන්ගේ දිනය ලෙස කිදෙනෙකු සමරනවා ඇති ද? තම උපන් මව්බ්මේ ප්‍රධන පෝයන්ට පන්සලකටවත් යන්නේ නැති අපේ කොල්ලේ කෙල්ලේ බටහිර පන්නෙට එන පෙම්වතුන්ගේ දිනය සමරයි. පෙම්වතුන්ගේ දිනයේ පෙම්වතුන්ට වඩා එදිනට සතුටු වන්නේවෙළන්දෝ නේද? පෙම්වතුන්ගේ දිනය ඔහුන්ට වැදගත් වන්නේ වෙළදාමට නේද? සැමදා සැමවිට තම දරුවා එදා දුටු පුංච් දු පුතා [...] ...

පෙම්වතුන්ගේ දිනය

නවයොවුන් අදහස් පාගාදැමීමට පෙර.......
පෙම්වතුන්ගේ දිනය අද බව ඔයාල දන්නවානේද? අද පෙමිවතුන්ගේ දිනය ලෙස කිදෙනෙකු සමරනවා ඇති ද? තම උපන් මව්බ්මේ ප්‍රධන පෝයන්ට පන්සලකටවත් යන්නේ නැති අපේ කොල්ලේ කෙල්ලේ බටහිර පන්නෙට එන පෙම්වතුන්ගේ දිනය සමරයි. පෙම්වතුන්ගේ දිනයේ පෙම්වතුන්ට වඩා එදිනට සතුටු වන්නේවෙළන්දෝ නේද? පෙම්වතුන්ගේ දිනය ඔහුන්ට වැදගත් වන්නේ වෙළදාමට නේද? සැමදා සැමවිට තම දරුවා එදා දුටු පුංච් දු පුතා අද දින පෙම්වතුන්ගේ දිනය සමරයි.එදා ...

මළ ගෙදර

නවයොවුන් අදහස් පාගාදැමීමට පෙර.......
හිතලයි නිදිමතයි අද දිනට හත් දිනයි පාළුවයි තනිකමයි මතක බණ නිදිකරයි සුදුවයි මීවීතයි මළගමේ රජ කරයි කාළයයි ආලයයි පෙම්වතුන් එක්කරයි උපුටා ගැනිම අසිම්ත ආදරේ කතාපොත ...

මළ ගෙදර

නවයොවුන් අදහස් පාගාදැමීමට පෙර.......
හිතලයි නිදිමතයි අද දිනට හත් දිනයි පාළුවයි තනිකමයි මතක බණ නිදිකරයි සුදුවයි මීවීතයි මළගමේ රජ කරයි කාළයයි ආලයයි පෙම්වතුන් එක්කරයි උපුටා ගැනිම අසිම්ත ආදරේ කතාපොත ...

සංසාරේ

නවයොවුන් අදහස් පාගාදැමීමට පෙර.......
සුවදැති පිපුණු සුවද මලට රඟයි බඹරැන් පිපි පරවුණු පරවුණු මලට නැත නිල මැස්සේකුවත් බැල්මක් පැහැදි දියට කවි උපමා අපමණය බොරදියට නැත මිනි‍සේකුගේ කෙල පිඩක් ලස්සන රැවට ඇත උපමා කොතේක් වුවත් මළගිය අපට අපේ සිරුරේ තනියට ඇත්තේ පණුවන් පමණයි ...

සංසාරේ

නවයොවුන් අදහස් පාගාදැමීමට පෙර.......
සුවදැති පිපුණු සුවද මලට රඟයි බඹරැන් පිපි පරවුණු පරවුණු මලට නැත නිල මැස්සේකුවත් බැල්මක් පැහැදි දියට කවි උපමා අපමණය බොරදියට නැත මිනි‍සේකුගේ කෙල පිඩක් ලස්සන රැවට ඇත උපමා කොතේක් වුවත් මළගිය අපට අපේ සිරුරේ තනියට ඇත්තේ පණුවන් පමණයි ...

හිමි නොවන ජිවිතේ 06

නවයොවුන් අදහස් පාගාදැමීමට පෙර.......
ආයෙමත් මං කතාව ලියනවා.මේ දවස් ටිකේ ලියන්න බැරි වුණාට sory වෙන්න ඔනි.අද ඉතිං කතාවේ අන්තිම කොටස තමයි මං ලියන්නේ. අද ඉරිදා කම්මැලි කමින් වුණත් මට පංති යන්න වෙනවා.මං ඉක්මනට ලැස්ති වුනේ පංති යන්න. මං පංති යන්න ලැස්ති වි ගෙදරින් පිටවෙන කොට අම්මා ඇහුවා ගෙදර එන්නේ කියටද කියලා. පංති ඇරෙන්නේ 12.00ට මං ගෙදර එනකොට 12.30විතර වේවි.මං [...] ...

හිමි නොවන ජිවිතේ 06

නවයොවුන් අදහස් පාගාදැමීමට පෙර.......
ආයෙමත් මං කතාව ලියනවා.මේ දවස් ටිකේ ලියන්න බැරි වුණාට sory වෙන්න ඔනි.අද ඉතිං කතාවේ අන්තිම කොටස තමයි මං ලියන්නේ. අද ඉරිදා කම්මැලි කමින් වුණත් මට පංති යන්න වෙනවා.මං ඉක්මනට ලැස්ති වුනේ පංති යන්න. මං පංති යන්න ලැස්ති වි ගෙදරින් පිටවෙන කොට අම්මා ඇහුවා ගෙදර එන්නේ කියටද කියලා. පංති ඇරෙන්නේ 12.00ට මං ගෙදර එනකොට 12.30විතර වේවි.මං යනවා අම්මේ කියා මං ගෙදර ...

හිමි නොවන ජිවිතේ 05

නවයොවුන් අදහස් පාගාදැමීමට පෙර.......
අද විද්‍යාව මිස් නෑ.කියලා චතුනි ඇවිත් පංතියට කිව්වා. මරුම තමයි මං හයියෙන්නම කැ ගැහුවා. අංජනා අනිත් පංතිවල උගනන්න ඔනි.වඩි වෙනවා කට වාහගෙන.එහා පංතියේ හිටපු මිස් කැගැහුවේය. මං පංතියේ පිටි පස්සේ පෙලියට ගිහින් වාඩි වුනා. මං පස්සේ පෙලියේ වඩිවේලා යළුවන් එක්ක කතා කර කර ඉන්න කොට එක පාරට මං ගාවට කොළ ගුලියක් ආවා. කවුද අනේ මේ [...] ...

හිමි නොවන ජිවිතේ 05

නවයොවුන් අදහස් පාගාදැමීමට පෙර.......
අද විද්‍යාව මිස් නෑ.කියලා චතුනි ඇවිත් පංතියට කිව්වා. මරුම තමයි මං හයියෙන්නම කැ ගැහුවා. අංජනා අනිත් පංතිවල උගනන්න ඔනි.වඩි වෙනවා කට වාහගෙන.එහා පංතියේ හිටපු මිස් කැගැහුවේය. මං පංතියේ පිටි පස්සේ පෙලියට ගිහින් වාඩි වුනා. මං පස්සේ පෙලියේ වඩිවේලා යළුවන් එක්ක කතා කර කර ඉන්න කොට එක පාරට මං ගාවට කොළ ගුලියක් ආවා. කවුද අනේ මේ කියලා මං කොළය දිග ඇරලා ...

හිමි නොවන ජිවිතේ 04

නවයොවුන් අදහස් පාගාදැමීමට පෙර.......
අංජනා good morning ඊයේ හරිම සතුටුයි මට නම් අපේ house පළමු තැනට අපු එකට දිනිති කිවේය. මටත් එහෙමමයි අවුරුදු දෙකකට පස්සේ අපිට අයේ පළමු තැන හම්බ වුනානේ.මට මාර සතුටුයි දිනිති. morning දෙන්නටම මොනද කතා කරන්නේ අපිට ගස්සන්නද? ගීත් ඇසුවේය. මේ අපිට කාටවත් ගස්සන ඔනි නැ.දිනිති කිවේය. *        *           *             * අක්කේ මට කියනවාද දිනිති කියන්නේ [...] ...

හිමි නොවන ජිවිතේ 04

නවයොවුන් අදහස් පාගාදැමීමට පෙර.......
අංජනා good morning ඊයේ හරිම සතුටුයි මට නම් අපේ house පළමු තැනට අපු එකට දිනිති කිවේය. මටත් එහෙමමයි අවුරුදු දෙකකට පස්සේ අපිට අයේ පළමු තැන හම්බ වුනානේ.මට මාර සතුටුයි දිනිති. morning දෙන්නටම මොනද කතා කරන්නේ අපිට ගස්සන්නද? ගීත් ඇසුවේය. මේ අපිට කාටවත් ගස්සන ඔනි නැ.දිනිති කිවේය. *        *           *             * අක්කේ මට කියනවාද දිනිති කියන්නේ කවුද කියලා? අපේ ඉස්කෝලේ මල්ලි ...

හිමි නොවන ජිවිතේ 03

නවයොවුන් අදහස් පාගාදැමීමට පෙර.......
මං හා දිනිතිද  house පැත්තට ගියේය.ගීත්ද  house සිටියේය.අංජනා සුභ ආරංචියක් කියන්න තියේනවා. මොකක්ද ගීත්? අපේ house හොදම  house තේරිලා.මරුනේ.දිතිනි දන්න පහක් සතුටටත් එක්කම මං කියුවේය. ගීත් කෝ කසුන් අයියා.දිනිති ගීත්ගෙන් ඇසුවේය.උදේ දැක්කට පස්සේ දැක්කේ නැ දිනිති. *         *           *         *         * අර එන්නේ කසුන් අයියා දිනිති සතුටින් කිවේය. කසුන් අයියේ කියන්න සුභ ආරංචියක් තියෙනවා ගීත් [...] ...

හිමි නොවන ජිවිතේ 03

නවයොවුන් අදහස් පාගාදැමීමට පෙර.......
මං හා දිනිතිද  house පැත්තට ගියේය.ගීත්ද  house සිටියේය.අංජනා සුභ ආරංචියක් කියන්න තියේනවා. මොකක්ද ගීත්? අපේ house හොදම  house තේරිලා.මරුනේ.දිතිනි දන්න පහක් සතුටටත් එක්කම මං කියුවේය. ගීත් කෝ කසුන් අයියා.දිනිති ගීත්ගෙන් ඇසුවේය.උදේ දැක්කට පස්සේ දැක්කේ නැ දිනිති. *         *           *         *         * අර එන්නේ කසුන් අයියා දිනිති සතුටින් කිවේය. කසුන් අයියේ කියන්න සුභ ආරංචියක් තියෙනවා ගීත් කියුවේය. මටත් මල්ලිට තැග්ගක් දෙන්න ...

හිමි නොවන ජිවිතේ 02

නවයොවුන් අදහස් පාගාදැමීමට පෙර.......
අංජනා ඔයා අද band පුරුදුවෙන්න යන්නේ නැද්ද?ගීත් මගෙන් ඇහුවේය.නෑ අද උදේ band පුරුදු කරනවා කියුවා. තාම මිස් නැනේ. යමුද අපි house පැත්තේ දැන්නම් කසුන් අයියලා house හදලා ඉවර ඇති අපි ගිහින් බලමු.දිනිති අපිට ආරධනා කලාය. අනේ මේ දිනිති ඔයාලා යන්න මං එන්නේ නැ. අපෝ මෙන්න කසුන් අයියාගේ කටට ඔයා බය වේලානේ අංජනා. අනේ මං බය [...] ...

හිමි නොවන ජිවිතේ 02

නවයොවුන් අදහස් පාගාදැමීමට පෙර.......
අංජනා ඔයා අද band පුරුදුවෙන්න යන්නේ නැද්ද?ගීත් මගෙන් ඇහුවේය.නෑ අද උදේ band පුරුදු කරනවා කියුවා. තාම මිස් නැනේ. යමුද අපි house පැත්තේ දැන්නම් කසුන් අයියලා house හදලා ඉවර ඇති අපි ගිහින් බලමු.දිනිති අපිට ආරධනා කලාය. අනේ මේ දිනිති ඔයාලා යන්න මං එන්නේ නැ. අපෝ මෙන්න කසුන් අයියාගේ කටට ඔයා බය වේලානේ අංජනා. අනේ මං බය ඇත්තේ නැ අනික රණ්ඩු වුනේ ...

හිමි නොවන ජිවිතේ 01

නවයොවුන් අදහස් පාගාදැමීමට පෙර.......
අංජනා ඇයි අවේ නැත්තේ ඊයේ.දිනිති මං නැගිටින කොට උදේ ඉස්කෝලේ එන්න වේලාවක් තිබුණේ නෑ. එ නිසා එන්න බැරි වුණේ. දන්නවාද අද ඉදලා උදේට band  පුරුදු කරනවා කියලා ඊයේ මට චතුනි කිව්වා.ඔයා දන්නේ නැද්ද? නැනේ මං ගිහින් බලලා එන්නමි දිනිති.නැත්තමි උදේම මිස් බණිවි. *      *           *        *        * good morning මිස් ඇයි අංජනා ඊයේ ආවේ නැත්තේ?ඉක්මනට [...] ...

හිමි නොවන ජිවිතේ 01

නවයොවුන් අදහස් පාගාදැමීමට පෙර.......
අංජනා ඇයි අවේ නැත්තේ ඊයේ.දිනිති මං නැගිටින කොට උදේ ඉස්කෝලේ එන්න වේලාවක් තිබුණේ නෑ. එ නිසා එන්න බැරි වුණේ. දන්නවාද අද ඉදලා උදේට band  පුරුදු කරනවා කියලා ඊයේ මට චතුනි කිව්වා.ඔයා දන්නේ නැද්ද? නැනේ මං ගිහින් බලලා එන්නමි දිනිති.නැත්තමි උදේම මිස් බණිවි. *      *           *        *        * good morning මිස් ඇයි අංජනා ඊයේ ආවේ නැත්තේ?ඉක්මනට ගිහින් instruments අරගෙන පුරුදු වෙන්න.තව ...

මුදල් සහ ඔබේ අපේ ජිවිතය

නවයොවුන් අදහස් පාගාදැමීමට පෙර.......
ආදරය, දයාව. සෙනෙහස අනිකාගේ දුක දැනෙන මානව වාදි ගුණධර්ම තරගකාරි සුලගට හසුවි හමාරය ඔබ අප සියලු දෙනා තරගකාරි රේස් එකක තරගකරුවන්ය බලන්න ඔබ මා මේ කවුරුත් අභිබවා කොහේද දුවන්නේ කියලා මවගේ කිරෙන් හා හිරුගෙ රශ්මියෙන් ලොව නිර්මාණය වි ඇත් බව කියා පාන්නෙ මැක්සිම් ගෝර්කි නම් ලේඛකයාය මානවයාගේ පරිණාමය ආරම්භ වුදා සිට අදවන විට කාර්මික ධනපංතියෙ [...] ...

මුදල් සහ ඔබේ අපේ ජිවිතය

නවයොවුන් අදහස් පාගාදැමීමට පෙර.......
ආදරය, දයාව. සෙනෙහස අනිකාගේ දුක දැනෙන මානව වාදි ගුණධර්ම තරගකාරි සුලගට හසුවි හමාරය ඔබ අප සියලු දෙනා තරගකාරි රේස් එකක තරගකරුවන්ය බලන්න ඔබ මා මේ කවුරුත් අභිබවා කොහේද දුවන්නේ කියලා මවගේ කිරෙන් හා හිරුගෙ රශ්මියෙන් ලොව නිර්මාණය වි ඇත් බව කියා පාන්නෙ මැක්සිම් ගෝර්කි නම් ලේඛකයාය මානවයාගේ පරිණාමය ආරම්භ වුදා සිට අදවන විට කාර්මික ධනපංතියෙ ඉහලටම සමාජය ගමන් කොට ඇත ...