උඹලා නැති ලොව අපිට මොකටද ?

දුකා..

වැලි කැට පුපුරන කතරේ ගිම්හානයට දිය බිඳක් !

දුකා..

අනුන්ගේ ලියුම් හොරෙන් කියවන්නෝ !

දුකා..

මේ අපේ අම්මාය . !

දුකා..

මේ අපේ අම්මාය !

දුකා..

මේ අපේ අම්මාය . !

දුකා..

සතුට මිසක දුක මොකටද ??

දුකා..

ඇසට - ඇසක් . . . දතට - දතක් . . !

දුකා..

සඳුදා උදේ !

දුකා..

දිවි බරට උරදී - ඔබ උහුලනා දුක් රළ රැලී . . !

දුකා..

වෙන්වූ දා ඉතින් ඔබෙන් . . පල නෑ මේ තරම් හැඟුම්

දුකා..

එම්බා රුක් දේවතා . . !!

දුකා..

මාරුතය . . !

දුකා..

හදවතේ පිපාසයට - ගී පැදුරෙන් ගී පොදක් . . !

දුකා..

ආච්චිගේ කොලම . . !

දුකා..

දබර කරන ප්‍රේමය . . !

දුකා..

සුදු දුවේ එදිනට නුඹ කොතැනක සිටියත් . . . !

දුකා..

බඹරෙකු හැඬුවා . . !

දුකා..

දෙමලිච්චෝ . . !

දුකා..

17 වසරක සාපයක් යලිත් ඕනද?

දුකා..