ඊයේ - අද - හෙට !

දුකා..

යොවුන් වසන්තයේ දුහුල් වළාකුලේ...!

දුකා..

රළු සුමුදු පෙති !

දුකා..

අපේ ගී පැදුර 2017

දුකා..

සිහින !

දුකා..

සුදු නෝනක්කා !

දුකා..

ඇදලා කල් ගිය රෙදි වැරලි . . . නෑ මට වාවන්නේ . . !

දුකා..

ඉරවැඳුම !

දුකා..

කන්ද උඩින් ටිලින් ටිලින් !

දුකා..

මල් වාගේ මේ පොඩි ළමයින් !

දුකා..

කිරි දියෙන් දෙව්වත් - අඟුරු සුදුවන කලෙක නම් නැත් !

දුකා..

සින්ඩරෙල්ලා . . !

දුකා..

සහන !

දුකා..

පාසැලින් අස්නොවූ අයියලා-අක්කලා, ඇන්ටිලා සහ අන්කල්ලා!

දුකා..

හිණි මඟ !

දුකා..

නඩු අහන්නේ පවතින ආන්ඩුවද?

දුකා..

දම්මී . . !

දුකා..

සිහිනෙන් දිව ගෑ සුවඳක් මෙන් !

දුකා..

ඉතින් අවසරයි !

දුකා..

ඇවිලෙන ගින්නට පිදුරු දමන්නෝ !

දුකා..