මම  :  thanks for accepting my request. xxx :  its’ ok. මම  :  මාව දන්නවා නේද? xxx :  නැහැ……. කව්ද ඔයා? මම  : අයියෝ කව්ද කියලවත් දන්නේ නැතිවද ? accept kale? xxx :  ok I’ll remove you. මම  :  no no pls wait..අයියෝ ඔයාට විහිලුවක්වත් තෙරෙන්නේ නැහැනේ…….. xxx : කොහොමද මාව දන්නේ??? මම  : මේ ඔයා serious ද කිව්වේ?? ඇත්තටම ...

නිලා,මචං නැගිටපන්… තාම එක බොතලයි ඉවර… මොකද බන් මෙ…… ඔහොම ලඟ නවන්න එපා බං ඈයි මේ…. සමිරයා පුටුවෙ ඔලුව තියගෙන සිටි නිලාව නගිට්ටිමට හදයි…. මම 2වනි බොතලයද කඩා විදුරට දමා දුම් වටියක් දල්වා ගතිමි,,,, “එහනං මං තියන්නම් සුදු….” කියා දුරකතනය විසන්දි කල අකලංක නැවතත් පුටුවෙ හින්ද ගත්තේය…. “මචං අපි සින්දුවක් කියමුද???” යොජනාව සමිරයගෙනි…. අකලංක”:නැහැ අපි කතා කරමු…දැන් හොඳ වෙලව.. ...

නිලා,මචං නැගිටපන්… තාම එක බොතලයි ඉවර… මොකද බන් මෙ…… ඔහොම ලඟ නවන්න එපා බං ඈයි මේ…. සමිරයා පුටුවෙ ඔලුව තියගෙන සිටි නිලාව නගිට්ටිමට හදයි…. මම 2වනි බොතලයද කඩා විදුරට දමා දුම් වටියක් දල්වා ගතිමි,,,, “එහනං මං තියන්නම් සුදු….” කියා දුරකතනය … Continue reading → ...

නිලා,මචං නැගිටපන්… තාම එක බොතලයි ඉවර… මොකද බන් මෙ…… ඔහොම ලඟ නවන්න එපා බං ඈයි මේ…. සමිරයා පුටුවෙ ඔලුව තියගෙන සිටි නිලාව නගිට්ටිමට හදයි…. මම 2වනි බොතලයද කඩා විදුරට දමා දුම් වටියක් දල්වා ගතිමි,,,, “එහනං මං තියන්නම් සුදු….” කියා දුරකතනය විසන්දි කල අකලංක නැවතත් පුටුවෙ හින්ද ගත්තේය…. “මචං අපි සින්දුවක් කියමුද???” යොජනාව සමිරයගෙනි…. අකලංක”:නැහැ අපි කතා කරමු…දැන් හොඳ වෙලව.. අද ...

නිලා,මචං නැගිටපන්… තාම එක බොතලයි ඉවර… මොකද බන් මෙ…… ඔහොම ලඟ නවන්න එපා බං ඈයි මේ…. සමිරයා පුටුවෙ ඔලුව තියගෙන සිටි නිලාව නගිට්ටිමට හදයි…. මම 2වනි බොතලයද කඩා විදුරට දමා දුම් වටියක් දල්වා ගතිමි,,,, “එහනං මං තියන්නම් සුදු….” කියා දුරකතනය … Continue reading → ...

Previous Page