අම්මා එක්ක පොලට ගිහාම, මනුස්සයෙක් මගේ පියයුරු අල්ලුවා. බයට, මම අම්මට කිව්වෙ නෑ - මම, අවු 10ඉන්ග්‍රීසි පේපෙර් එක ලියල, අම්ම එනකන් ඉන්නකොට, මනුස්සයෙක් ඔහුගේ නිරුවත් යටකය මට පෙන්වීම - මම, අවු 14බසයේ මගේ පිටුපසේ සිටගෙන හෙත්තිවී ජරා කතාවක් කීම - මම, අවු 14, යුනිෆොර්ම් එකෙන්ක්ලාස් එකක් ඉවර වෙලා අම්මා ඉන්න කම්, මනුස්සයෙක් මට දිව එලියට දමල බලන් ඉන්නව - ...

We were able to cover some interesting sessions from this year's Colomboscope. The event which covered a wider range of literature, music, film and dance acts and was held at some interesting venues such as Whist Bungalow in Modara, Rio Cinema in Slave Island and Grand Oriental Hotel in FortHere's a recap of some of the interesting sessions we managed ...

It's around 7PM and I'm taking a short walk from the Coffee Bean towards St. Bridget's Convent where my husband was to pick me up from. I'm wearing a dress, flat shoes, my handbag, a paper bag in one hand and my phone in the other.I see a man in trousers and a shirt coming towards me. He looks like ...

A Quick Guide to Camping in Horton Plains The idea behind this post is to offer a quick insight into the 3 campsites in Horton Plains. We had camped out on campsites 1 and 2 in the past several years, but this year when we wanted to camp out on site 3, we weren't able to find any detailed comparisons on all three sites. So as I have ...

One week in Nepal - things to do Here's my quick guide to Nepal, where I was incidentally, last month.1. Firstly, get to Nepal through Delhi because there aren't any direct flights from Colombo at all. CMB to DLH is about Rs. 50,000 +/- and DLH to Kathmandu would be about Rs. 15,000 on a budget flight like Indigo. (Indigo is the most AWESOME budget airline EVER). Get ...

Just finished off uploading my first proper timelapse short, with footage from Manali, Ladakh and Kashmir. These are truly amazing places, Ladakh in particular is simply breathtaking. Called the Moonland, the feature thumbnail of the video is also from Ladakh overlooking the Indus Valley. Planing to write more on the travels to India and also on time-lapse videos on ...

Royalty free Music for Filmmakers and Other Projects Recently I have been involved in editing one of our shorty documentaries and was trying to get some good music to compliment the visuals. Obviously the best option is to work with a composer to get the right music done for your requirement, but for many of us independent filmmakers this can be tough and costly. But luckily there ...

Black July - Only in knowledge can it be prevented. This month marks the 30th anniversary of Black July, I’m not 30 yet, and I wasn't born during that time, though like most youth I grew up with 20+ years of war and destruction. The anti-tamil riots during the month of July in 1983 should never be forgotten. As kids I remember my parents telling us about how they ...

In my opinion, Kalumaali was the best thing that ever happened to Sri Lankan English language theater. I based this opinion on few factors. One of such factors is that how Ruwanthie D’Chickera shrewdly brought the theme to the reality by the innovative stage usage and brilliantly crafted script. Even she had the luxury of going through the manuscript ...

New Era in Sri Lankan Cinema - A Dream or Reality? Yesterday I was able to attend a lecture presented by veteran Sri Lankan filmmaker Ashoka Handagama titled “A New Era of Sri Lankan Cinema - More than a Dream”. Handagama, not only a well known and controversial director but also a top figure at Central Bank of Sri Lanka working as Director of Communications. Although as a filmmaker, he’s ...

The Last Stand Is it a comeback for Arnold or massive failure? In terms of a Schwarzenegger movie it's a roaring success. For the 65 year old actor he makes a very good comeback considering his limited acting abilities. The film initially has two parts, one being a CIA operation in Los Angeles and the transport of a federal prisoner and the ...

Why Mr. Anderson? The Matrix Revolutions is the third part in the Matrix Trilogy. While both the second and third films lack in substance and are generally far inferior to the original movie, there are moments when you think 'oh... there is something good going on here'. In Revolutions (spoilers ahead - but this is an old movie) everything leads up to ...

Expendables 2 Bigger, Badder and Better. The first and most important thing to say is that this movie is vastly superior to the first. Everything is just plain better from the dialogue to the action scenes. Actions scenes really have to be given a mention as the action sequences in the first film were severely underwhelming. In this film we have ...

It Figures See this wonderful figure? It may appear to be a piece of plastic or a toy to most of you. To me it is more of an effigy than a toy and it embodies the essence of a character especially if it is well crafted. After all it is the end user that dictates how an inanimate object is ...

I am Legend. Interpretation. It is key to how we perceive the world that we live in. A specific set of events can occur but two people can walk away with completely different conclusions. Let me give you a real example. I recently dusted off my brothers copy of Richard Matheson's I am Legend. Having seen the film many years ago I decided ...

As many of you are already aware is that there is a SMS substitute software called What's App. After having been requested to use it by a work client who informed me he was stepping out of office I installed it on my phone. Obviously it's needs a net connection to run. At work I can use Wi-fi at the ...

The Hapless Jew The humiliated and humbled Jew or Christ of German Matthias Grunewald’s iconoclastic The Mocking of Christ - he has not the divinity of a charlatan or the exuding of some messianic charm, no kingly jest or witty repartee like Socrates to impart, no romantic Hollywood aura or charismatic halo about him, no premonitory brave defiance fitting of a martyr, ...

Sorry for the constant copy pasting but I thought this article was brilliant and made me feel all warm inside for being a girl guide for so many years! It truly is a wonderful, empowering organisation for young girls and I can't wait to make my kids join and become girl scouts one fine day! From Why I Will Always ...

Previous Page