උගත්තෙමි මහත් පාඩම ආයාසකින් තොරවමැ

"බිඟු නද"

දවස් 9කට පස්සේ පාස්වර්ඩ් එක මතක නෑ කියහංකෝ...

"බිඟු නද"

නත්තල් සාදය

"බිඟු නද"

වාර්බර්ග් ගමන

"බිඟු නද"

අදට තුනයි හයයි නමයයි

"බිඟු නද"

දෙහිවල එන්එස්බී (NSB) බැංකුවේ වැඩ මෙන්න මෙහෙමයි (හාස්‍ය සහිතයි)

"බිඟු නද"

මට ආයෙත් ලියන්න හිතුනා

"බිඟු නද"

අපිද ඩොටා 2 ද ගැසුවෙමු

"බිඟු නද"

කොලු වැඩ, බලු වැඩ, කොළුකල මිස වෙන මොනකලද කිව්වලු.. ...

"බිඟු නද"

පැනගත්තා නම් ආයෙත් යන්න නම් එපා

"බිඟු නද"

ගුරු ගීතය කියැවීමි.

"බිඟු නද"

සොරා කවුරුන්ද ?

"බිඟු නද"

අංගීකාරය

"බිඟු නද"

අම්මට වයස හැටයි.

"බිඟු නද"

පද වැලක් ලියැවුනේ නැත

"බිඟු නද"

AoE II - ඒජ් ඔෆ් එම්පයර් රෙජිසයිඩ් (නූබ්)

"බිඟු නද"