අලුත් අවුරුද්දට පොඩ්ඩක් කලියෙන්

"බිඟු නද"

මගේ සිත්තරාවියේ...

"බිඟු නද"

උදරයා

"බිඟු නද"

රටා තියලා ඇමදපු.......

"බිඟු නද"

සොඳුර ...

"බිඟු නද"

මගේ සිත්තරාවියේ...

"බිඟු නද"

ඉංදියාවෙත් පැළයක් හිටෙව්වා

"බිඟු නද"

පෙට්ට්‍රොලයක් කල හදිය

"බිඟු නද"

මෙයද හැබෑම කලාව

"බිඟු නද"

උගත්තෙමි මහත් පාඩම ආයාසකින් තොරවමැ

"බිඟු නද"

දවස් 9කට පස්සේ පාස්වර්ඩ් එක මතක නෑ කියහංකෝ...

"බිඟු නද"

නත්තල් සාදය

"බිඟු නද"

වාර්බර්ග් ගමන

"බිඟු නද"

අදට තුනයි හයයි නමයයි

"බිඟු නද"

දෙහිවල එන්එස්බී (NSB) බැංකුවේ වැඩ මෙන්න මෙහෙමයි (හාස්‍ය සහිතයි)

"බිඟු නද"

මට ආයෙත් ලියන්න හිතුනා

"බිඟු නද"

අපිද ඩොටා 2 ද ගැසුවෙමු

"බිඟු නද"

කොලු වැඩ, බලු වැඩ, කොළුකල මිස වෙන මොනකලද කිව්වලු.. ...

"බිඟු නද"