தேசிய அமெச்சூர் குத்துச்சண்டையில் வடக்கிற்கு நான்கு பதக்கங்கள்

The Papare

இரண்டாவது டெஸ்டிலிருந்து நீக்கப்படும் அஸ்டன் ஏகார்!

The Papare