දඬු අඬුව හිර කරන - The Grip

ගල්මල්-Coral

අරගල විරුවනි ඉවසන්

ගල්මල්-Coral

වෙනස් කතාවක්

ගල්මල්-Coral

කටු අකුලේ පිපෙන - The Roses

ගල්මල්-Coral

උන්ගේම අධිකාරිය

ගල්මල්-Coral

එපා හැරයන්න, එපා අතහරින්න - Don’t Give-up

ගල්මල්-Coral

ජීවිතය හීයකි - Arrow

ගල්මල්-Coral

රෑ එළියක් - The Nightlight

ගල්මල්-Coral

විද ගන්නට කොමිස් සොච්චමක් - Commission Earners

ගල්මල්-Coral

දියේ ගිලෙන වෙළෙන්ඳා

ගල්මල්-Coral

නාට්ටාමි

ගල්මල්-Coral

නෙතු වසා සිටියා නම්

ගල්මල්-Coral

පාදමේ හිරකර - Presser Foot

ගල්මල්-Coral

ජීවිතයේ වැලි ඔරලෝසුව

ගල්මල්-Coral

වරම් යදින ජීවක

ගල්මල්-Coral

පිවිතුරු අමිල ඔක්සිජන්

ගල්මල්-Coral

වරා මලක්

ගල්මල්-Coral

ඉස්සර වගේම - Once Again

ගල්මල්-Coral

නිහඬ කඳු

ගල්මල්-Coral