කැතරින් හෙප්බර්න් ගෙන් යෝජනාවක් … …“වරක් මම යෞවන වයසේදී, මගේ පියා සමඟ සර්ක…

ලස්සන ලංකා - Lassana Lanka

“මං ඔයාට ආදරෙයි.” එකපාරම කටින් පිට වෙච්ච වචන ටිකක් වුනාට සාමාන්‍යයෙන් ආද…

ලස්සන ලංකා - Lassana Lanka

අභාවයට යන පැරණි පොත් වෙළෙඳාම

ලස්සන ලංකා - Lassana Lanka

දෙවනගල අසිරිමත් සිරිපතුල

ලස්සන ලංකා - Lassana Lanka

දැඩිමුණ්ඩ දෙවියන් වැඩසිටි කිරුංගල්පාය

ලස්සන ලංකා - Lassana Lanka

දිෂ්ඨි බැඳපු පුස්කොළ පොත්

ලස්සන ලංකා - Lassana Lanka

ශ්‍රී ලංකාවේ පැරණිතම කඩදාසි පොතක්

ලස්සන ලංකා - Lassana Lanka

කිරිබත් වෙහෙර

ලස්සන ලංකා - Lassana Lanka

කෞතුකාගාර ගොඩනැඟිල්ල

ලස්සන ලංකා - Lassana Lanka

ශාන්ත පීතර දේවස්ථානය

ලස්සන ලංකා - Lassana Lanka

ගෝර්ඩින් උද්‍යානය

ලස්සන ලංකා - Lassana Lanka

වවුලුගල සිරිධර්ම රක්ෂිතාරාම පුරාණ විහාරය

ලස්සන ලංකා - Lassana Lanka

වීදාගම මහ මෙත් විහාරය

ලස්සන ලංකා - Lassana Lanka

වීදියගොඩ රජමහා විහාරය

ලස්සන ලංකා - Lassana Lanka

ජෝර්ජ් වෝල් ස්මාරකය

ලස්සන ලංකා - Lassana Lanka

ජෝර්ජ් වෝල් ස්මාරකය

ලස්සන ලංකා - Lassana Lanka

ජෝර්ජ් වෝල් ස්මාරකය

ලස්සන ලංකා - Lassana Lanka

බොල්ගොඩ වැව

ලස්සන ලංකා - Lassana Lanka

බොල්ගොඩ වැව

ලස්සන ලංකා - Lassana Lanka

ගල්කිස්ස මහ හෝටලය

ලස්සන ලංකා - Lassana Lanka