බැන්කු නෝනා මහත්තුරුන්ට බැරිද වැඩ ටික කරල දෙන්න.

Shahen Dulash

ලින්ගික අධ්යාපනය සහ දූපත් මානසිකත්වය

Shahen Dulash

අලු ගසා නැගිටින ලන්කාව!

Shahen Dulash

Welcome peeps!

Shahen Dulash

අයිස් පලම් කෑවා! කොලේ පාරෙ දැම්මා!!

Shahen Dulash

Begining of the story

Shahen Dulash