කුමන කතා ද...!

මට හිතෙන හැටි..

මිල්ටන් මල්ලවආරච්චි මේසන් බාස් කෙනෙකි.

මට හිතෙන හැටි..

45

මට හිතෙන හැටි..

ඌරෙක් ඕයි... 97

මට හිතෙන හැටි..

අලින්ටයි ළමයින්ටයි මටයි.. 96

මට හිතෙන හැටි..

පරාල ඇන වුනත් හරි අපූරුය...

මට හිතෙන හැටි..

Hotel- මොටෙල් සහ මම....(යාල 02)

මට හිතෙන හැටි..

අපේ ජීවිත edge එකේ තමා....

මට හිතෙන හැටි..

බල්ලන්ටත් ඇති නිදහස (යාලෙන් පටන් ගමු- 01)

මට හිතෙන හැටි..

නැව් ටෝක්... 91

මට හිතෙන හැටි..

"අතේ" සහ හිතේ තියෙන දේ... 90

මට හිතෙන හැටි..

අමතක මතක

මට හිතෙන හැටි..

සංගීතේ.....

මට හිතෙන හැටි..

සංගීතේ.....

මට හිතෙන හැටි..

අබ්දුල් අමීන්..88

මට හිතෙන හැටි..

අබ්දුල් අමීන්..88

මට හිතෙන හැටි..

සුවඳ දෙන මිනිස්සු 87

මට හිතෙන හැටි..

සුවඳ දෙන මිනිස්සු

මට හිතෙන හැටි..

දද නම් වදමය.... 86

මට හිතෙන හැටි..

දද නම් වදමය.... 86

මට හිතෙන හැටි..