සීත උක්‍රේනයේ සුමුදු සැඳෑවක් 9

Unmanthaya උන්මන්තය

සීත උක්‍රේනයේ සුමුදු සැඳෑවක් 10

Unmanthaya උන්මන්තය

සීත උක්‍රේනයේ සුමුදු සැඳෑවක් 8

Unmanthaya උන්මන්තය

සීත උක්‍රේනයේ සුමුදු සැඳෑවක් 7

Unmanthaya උන්මන්තය

සීත උක්‍රේනයේ සුමුදු සැඳෑවක් 6

Unmanthaya උන්මන්තය

අමයා මගේ සිහින දෙවඟන​ 5

Unmanthaya උන්මන්තය

අමයා මගේ සිහින දෙවඟන​ 6

Unmanthaya උන්මන්තය

අමයා මගේ සිහින දෙවඟන 7

Unmanthaya උන්මන්තය

අමයා මගේ සිහින දෙවඟන​ 8

Unmanthaya උන්මන්තය

අමායා මගේ සිහින​ දෙවඟන 2

Unmanthaya උන්මන්තය

අමාය මගේ සිහින දෙවඟන​ 3

Unmanthaya උන්මන්තය

අමයා මගේ සිහින දෙවඟන 4

Unmanthaya උන්මන්තය

අමායා මගේ සිහින​ දෙවඟන 1

Unmanthaya උන්මන්තය

සීත උක්‍රේනයේ සුමුදු සැඳෑවක් 5

Unmanthaya උන්මන්තය

සීත උක්‍රේනයේ සුමුදු සැඳෑවක් 4

Unmanthaya උන්මන්තය

සීත උක්‍රේනයේ සුමුදු සැඳෑවක් 3

Unmanthaya උන්මන්තය

සීත උක්‍රේනයේ සුමුදු සැඳෑවක් 2

Unmanthaya උන්මන්තය

වෙද ඇස් දෙකකට පෙම් බැන්ද ඒකපාර්ශ්වික​ ප්‍රේමය​ !

Unmanthaya උන්මන්තය

මා, රටට වග කිව යුතු පුද්ගයෙකු වග දකිමි,

Unmanthaya උන්මන්තය

මගේ මව් බිම..!

Unmanthaya උන්මන්තය