මිනිසාගේ අභිරහස් ලිංගික ආශාව වෙලදපල තුල විකිනීම

Jon Elemon

දෙවියන බුදුන් පලාගිය යක්ශයාගේ දේශයේ සිට.....

Jon Elemon

සිංහල බෞද්ධ සින්ඩ්‍රෝමය හා එහි විකාශය

Jon Elemon

බුදුන්ගේ බොරුකීම

Jon Elemon

අමිමා සහ යාපනය - Mother And Jaffna

Jon Elemon

පුකෙන් යන ගමන් සමරන අවුරුදු.... (Walking on Ass New Year)

Jon Elemon

මගේ මුල්ම ඉලෙට්‍රොනික පරිපථය

Jon Elemon

ජපන් කෑලි සහ ලොලීටාවන් - Japanese Girls And Lolitas

Jon Elemon

අන්තර්ජාලයෙන් ගෙන්වු පොත් - Books bought on Grantha.lk

Jon Elemon

ගොබ්බයන්ගේ වැඩ නිසා දැන් සැමටම කෙලවී තිබේ - ( Facebook වාරණයේ අතුරු කතාවක්)

Jon Elemon

Fuck (ෆක්) ගැන කතාව

Jon Elemon

Fuck (ෆක්) ගැන කතාව

Jon Elemon

හිස් වැසුම් පිලිබද මගේ විශ්ලේශණය -An analyse of caps

Jon Elemon

හිස් වැසුම් පිලිබද මගේ විශ්ලේශණය -An analyse of caps

Jon Elemon

ITN යුත් ගොට් ටැලන්ට් වැඩසටහනින් පෙන්වන තවත් දෙයක් - Another side of ITN talent program

Jon Elemon

ITN යුත් ගොට් ටැලන්ට් වැඩසටහනින් පෙන්වන තවත් දෙයක් - Another side of ITN talent program

Jon Elemon

බ්ලොගර් මත පලමු සටහන - First post of new Blog

Jon Elemon

බ්ලොගර් මත පලමු සටහන - First post of new Blog

Jon Elemon

තොප්පි ජාති - Types of caps

Jon Elemon