වටිනාකම

රක්තාක්ෂි | Rakthaakshi

මතකයන්....

රක්තාක්ෂි | Rakthaakshi

(නි)වැරදි...

රක්තාක්ෂි | Rakthaakshi

විශ්වාසය....

රක්තාක්ෂි | Rakthaakshi

වෙනසක්....?

රක්තාක්ෂි | Rakthaakshi

(අ)සම්පූර්ණ බාගය....

රක්තාක්ෂි | Rakthaakshi

කතන්දර....

රක්තාක්ෂි | Rakthaakshi

අලුතෙන් ම පටන් ගන්න....

රක්තාක්ෂි | Rakthaakshi

මතක අතර අතරමංව...

රක්තාක්ෂි | Rakthaakshi

සුදුකළු සහ නොවෙනස් අළු...

රක්තාක්ෂි | Rakthaakshi