මිස්ටර් කාලගුණේ ආයෙත් ආවා - Mr.Kaalaguney 2.0

Botmaker

Mr.Kaalaguney is back with version 2

Botmaker

What is a chatbot?

Botmaker

මොනවද Chatbots කියන්නේ?

Botmaker

කාලගුණේ ලේසියෙන්ම දැනගන්න - Mr.Kaalaguney

Botmaker