අලුත් තාත්තා!

Devduwa

මිදි ඇඹුල්!

Devduwa

එදා ඉඳන්!

Devduwa

ගමන තව දුරයි!

Devduwa

අහසින් පොළොවට...

Devduwa

ඇස් දිහා බලන්න!

Devduwa