'එන්ෆීල්ඩ්' නිවසේ අ‍භිරහස සොයා යාම - Conjuring 2

Cinema Kathaa

'එන්ෆීල්ඩ්' නිවසේ අ‍භිරහස සොයා යාම - Conjuring 2

Cinema Kathaa

පියකරු, ලෙන්ගතු හා ආදරණීය කටහඬක් හිමි වූ නමුදු රුවක් නොළද ඇය - Her - 2013

Cinema Kathaa

පියකරු, ලෙන්ගතු හා ආදරණීය කටහඬක් හිමි වූ නමුදු රුවක් නොළද ඇය - Her - 2013

Cinema Kathaa

මෙතෙක් බිහිවූ විශිෂ්ඨතම කාන්තා සමලිංගික සිනමා නිර්මාණ 10 - (+18)

Cinema Kathaa

පිටසක්වල ජීවීන්ගේ තවත් සුපිරි අත්දැකීමක්! - Arrival (2016)

Cinema Kathaa

පිටසක්වල ජීවීන්ගේ තවත් සුපිරි අත්දැකීමක්! - Arrival (2016)

Cinema Kathaa

Neerja (2016) - අසමත් වුණි ද ඈ ජීවිතය!?

Cinema Kathaa

Neerja (2016) - අසමත් වුණි ද ඈ ජීවිතය!?

Cinema Kathaa

Maze Runner 3 - වංකගිරියේ ධාවකයාගේ මීළඟ ආගමනය

Cinema Kathaa

Maze Runner 3 - වංකගිරියේ ධාවකයාගේ මීළඟ ආගමනය

Cinema Kathaa

The 100 Season 3 Sinhala Review - අභියෝගයට සූදානම් ව!

Cinema Kathaa

The 100 Season 3 Sinhala Review - අභියෝගයට සූදානම් ව!

Cinema Kathaa