පතනෙමි නවවසර තිසරණට සිත් යොමා - සාමය, සතුට, නිරෝගිකම ලැබෙනු මනා!

ආරච්චිගෙ මතය..!

සුභ නව වසරක්ම වේවා!

ආරච්චිගෙ මතය..!

කෘතගුණ පුද පඳුරු ගෙන, ඔබේ දෙපාමුළට, එනවා සත්තමයි...

ආරච්චිගෙ මතය..!

සුභ පැතුම් ගුරුතුමනි..!

ආරච්චිගෙ මතය..!

කුසුම!

ආරච්චිගෙ මතය..!

සංසාර ජීවිතය...

ආරච්චිගෙ මතය..!

නාහිමියනි මාහිමියනි ඔබදුන් ඔවදන් - පිළිගන්නෙමු එඩි ගන්නෙමු අපි ගරු සරුවෙන්!

ආරච්චිගෙ මතය..!

රකිනු මැන බුදුනට පිදූ මේ - මගේ මව්බිම සිංහලේ!

ආරච්චිගෙ මතය..!

එරාවුර්හි රජයෙ ඉඩම් - උන් අල්ලති බලෙන් හිටන්! දිවා රැයේ වැඩලු හිටන්... හිටන් හිටින් බලන් හිටන්!

ආරච්චිගෙ මතය..!

උත්තරීතර නීතිය!

ආරච්චිගෙ මතය..!

සැමට සාධාරණේ...

ආරච්චිගෙ මතය..!

Equal Law for All! Fullstop for Injustice!

ආරච්චිගෙ මතය..!

සැමට එක් නීතියක්! අසාධාරණයට තිතක්!

ආරච්චිගෙ මතය..!

Bring Administration to Village!

ආරච්චිගෙ මතය..!

පරිපාලනය ගමට ගෙනයමු!

ආරච්චිගෙ මතය..!