කෙටියෙන් යථාර්ථය

රස්තියාදුකාර පුරවැසියා

හුස්ම

රස්තියාදුකාර පුරවැසියා

මඩ නාගත් දරුවා - මට හමුවුණු මිනිසුන් 3 කොටස

රස්තියාදුකාර පුරවැසියා

දෙවියන් අප අතරමයි ! - මට හමුවුණු මිනිසුන් 2 කොටස

රස්තියාදුකාර පුරවැසියා

මට හමුවුණු මිනිසුන් 1 කොටස - ගස් සිටවන්නිය

රස්තියාදුකාර පුරවැසියා

නාට්ටාමී 3 කොටස - මෝචරියේ ජෝගිය

රස්තියාදුකාර පුරවැසියා

නාට්ටාමී 2 කොටස - දත් දොස්තර

රස්තියාදුකාර පුරවැසියා

නාට්ටාමී 1 කොටස - ඇරඹුම

රස්තියාදුකාර පුරවැසියා

2කොටස - මිතුරන් සහ අතීතය

රස්තියාදුකාර පුරවැසියා

විමලෙයි පෙරියපුල්ලෙයි මුහුදයි

රස්තියාදුකාර පුරවැසියා

පෙරහැර , තාක්ෂනය සහ තාක්ෂණික වහළුන්(perahara , Thechnology and Technological Slaves)

රස්තියාදුකාර පුරවැසියා

ආච්චි අම්මා සහ ලෝක යුද්ධය (grandma and the world war-2)

රස්තියාදුකාර පුරවැසියා

කෝච්චි කතා (train talks)

රස්තියාදුකාර පුරවැසියා

මකුළුවා සහ කෝච්චිය

රස්තියාදුකාර පුරවැසියා

ඇරඹුම 1.0

රස්තියාදුකාර පුරවැසියා