ගෝත්‍රිකත්වය, වර්ගිකත්වය, ජාතිකත්වය යනු එකම අර්ථයක් ඇති ක්‍රියාවලීන්ද?

සම්මා දිට්ඨි

ජාතිකත්වය යනු කුනුහරැපයක්ද?

සම්මා දිට්ඨි

4. ලෝකයේ පරම සත්‍යයන් නැත.

සම්මා දිට්ඨි

මේ මගේ අදහසයි.

සම්මා දිට්ඨි

3. අශෝකගේ බුද්ධාගම- බෞද්ධ ආගම සහ නිර් ආගමික බුදු දහම

සම්මා දිට්ඨි

2-පශ්චාත් නූතන ආගම- බුද්ධාගම සහ නිර්ආගමික බුදු දහම

සම්මා දිට්ඨි

1.බෞද්ධ ආගම 1815 පසු බිහිවූ නූතන ආගමකි. -බුද්ධාගම සහ නිර්ආගමික බුදු දහම

සම්මා දිට්ඨි

හේතුව- ථලය සහ නලින් ද සිල්වාගේ අහේතුව

සම්මා දිට්ඨි

විදුසර,නලින්ද සිල්වා සහ අපි

සම්මා දිට්ඨි

කිෂානි ජයසිංහගේ දන්නෝ බුදුන් සහ අසික්කිතකම අපේකම කරගත් නොදන්නෝ බුදුන්

සම්මා දිට්ඨි

බුදු දහම ඔලුවෙන් සිටවූ නලින්ද සිල්වාගේ බෞද්ධ චින්තනය-2- මිත්‍යයා දෘෂ්ඨිය

සම්මා දිට්ඨි

බුදු දහම ඔලුවෙන් සිටවූ නලින්ද සිල්වාගේ බෞද්ධ චින්තනය-1

සම්මා දිට්ඨි