මට නම් දෙකක් වැඩි නැහැ හාමුදුරුවනේ....

Storybox 2016

මට නම් දෙකක් වැඩි නැහැ හාමුදුරුවනේ....

Storybox 2016

සඳලුතලේ වලු සෙලවේ....

Storybox 2016

සඳලුතලේ වලු සෙලවේ....

Storybox 2016

මදැයි කෑල්ලක් නග්ග ගන්ට ගියා.

Storybox 2016

මදැයි කෑල්ලක් නග්ග ගන්ට ගියා.

Storybox 2016

කෙල්ලො එහෙම කියද්දී IP ට මොනා හිතෙන්ට ඇද්ද....

Storybox 2016

කෙල්ලො එහෙම කියද්දී IP ට මොනා හිතෙන්ට ඇද්ද....

Storybox 2016

බින්න බැස්සනම් මක් වෙනවද අප්පා.......

Storybox 2016

බින්න බැස්සනම් මක් වෙනවද අප්පා.......

Storybox 2016

තාත්ත නොවුණ නං ඔබන්නෙ වෙලේ...

Storybox 2016

තාත්ත නොවුණ නං ඔබන්නෙ වෙලේ...

Storybox 2016

කොල්ලො කියපි “ පිනිජම්බු මල“

Storybox 2016

කොල්ලො කියපි “ පිනිජම්බු මල“

Storybox 2016

මෙන්න ඉතිං පටං ගත්ත කැකිරි පලන පොල්කිචි කතා

Storybox 2016

මෙන්න ඉතිං පටං ගත්ත කැකිරි පලන පොල්කිචි කතා

Storybox 2016