බඩු කෝච්චිය

[මාතරේගෙ දිනපොත]

ආසම චිත්‍රපට සින්දු 10ක්

[මාතරේගෙ දිනපොත]

බොළඳ කාලේ පාසැල් ආලේ....

[මාතරේගෙ දිනපොත]