බලේ බලේ කතරගම දෙයියන්ගෙ බලේ

විකේන්ද්‍රික

ඔබට බුදුන්ව හමුවුවහොත්, ඔහුව මරා දමන්න

විකේන්ද්‍රික

මෛත්‍රී, අපි ආයෙත් ඉවසන්නද ..?

විකේන්ද්‍රික

කල කම් පල දීම

විකේන්ද්‍රික

ඔයා මට ඇත්තටම ආදරෙයිද?

විකේන්ද්‍රික

අප්සරා

විකේන්ද්‍රික

රජතුමාට නිකමෙක් කුණුහරපෙන් බැනලා !

විකේන්ද්‍රික

දෙබස්

විකේන්ද්‍රික

වීරයා මැරිලා..පිය සටහන් මැකිලා..

විකේන්ද්‍රික

ආරාධනා

විකේන්ද්‍රික

Islam is so beautiful, u will not understand !

විකේන්ද්‍රික

අල්ලා නමඳින්න පාර වැසීම

විකේන්ද්‍රික

ලයික් දැමිල්ල

විකේන්ද්‍රික

ඇඳ ළඟ බණ පිරිත් ගීතිකා යාතිකා

විකේන්ද්‍රික

යාලුවෝ - I කොටස

විකේන්ද්‍රික

බුදුන් ; ගැහැණියක් නොවන්නේ ඇයි?

විකේන්ද්‍රික

රැඩිකල් කවි ලියන හැටි

විකේන්ද්‍රික

බඩුව

විකේන්ද්‍රික

සවනි මගේ මං සවනිගෙ

විකේන්ද්‍රික

SMS ජනාධිපතිවරු එපා

විකේන්ද්‍රික