මරණ දඬුවම ට ඉක්මනින් ම අවශ්‍යයි

Vibheeshana Adaviya

The කණපිට සිංදුව

Vibheeshana Adaviya

විභීෂණ වෛද්‍ය සේවය 1- ජලභීතිකාව පරදමු

Vibheeshana Adaviya

කාදිනල් තුමා ගේ ජාතිවාදය හා මංගලගේ බණ මඩුව

Vibheeshana Adaviya

2020 රට කාටද ? අනාවැකියක් ....

Vibheeshana Adaviya

මේ ඇහුනා දෝ...

Vibheeshana Adaviya

තරු හතේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය හෙවත් අම්මගේ රෙද්ද

Vibheeshana Adaviya

මහ ගේ හැරදා යාම , අතරමන් වීම, නැවත පැමිණීම

Vibheeshana Adaviya

ශ්‍රී ලංකා, යූඇන්පී ,ජේවීපී ,ගූ ගඳ, පඩ ගඳ සහ පුංචි චන්දය

Vibheeshana Adaviya

ශ්‍රී ලංකා, යූඇන්පී ,ජේවීපී ,ගූ ගඳ, පඩ ගඳ සහ පුංචි චන්දය

Vibheeshana Adaviya

අවසන් ගමන් ගියෙමි | End of the Journey

Vibheeshana Adaviya

අවසන් ගමන් ගියෙමි | End of the Journey

Vibheeshana Adaviya

2017

Vibheeshana Adaviya

2017

Vibheeshana Adaviya

දැනුනා Iraj

Vibheeshana Adaviya

දැනුනා Iraj

Vibheeshana Adaviya

යහපාලනේ විද්‍යාත්මක ආතල් එක

Vibheeshana Adaviya

යහපාලනේ විද්‍යාත්මක ආතල් එක

Vibheeshana Adaviya

විශේෂ නිවේදනයයි....

Vibheeshana Adaviya

විශේෂ නිවේදනයයි....

Vibheeshana Adaviya