ඒ රැය උණුසුම්....

Nadi Niabenayaka

මගේ නොවන මගේම හිත...

Nadi Niabenayaka

නංගි Girl

Nadi Niabenayaka

අම්මි කිව්වම ඇත්තටම කැතද ?

Nadi Niabenayaka

ලොකු අම්මි.....

Nadi Niabenayaka

අලුත් නෑකම...

Nadi Niabenayaka

ඉස්කෝලෙදි අපි,

Nadi Niabenayaka

පිස්සු සටහන්....

Nadi Niabenayaka

වසන්තය ඇවිදින්....

Nadi Niabenayaka

ඉතින් අවසර ...

Nadi Niabenayaka

අනේ පුතේ නුඹ එන්නේ නෑලු.....

Nadi Niabenayaka

දුක මෙතරම්...

Nadi Niabenayaka

මට නමක්....

Nadi Niabenayaka

සුභ උපන් දිනයක්..... !!!!

Nadi Niabenayaka

සමාවෙන්න....

Nadi Niabenayaka

මගේ පුංචි හිත...

Nadi Niabenayaka

ගැහැණු අපි...

Nadi Niabenayaka

දුකින් හංදා...

Nadi Niabenayaka

කප් කේක් හදමුද?

Nadi Niabenayaka

තනි උනා මම....

Nadi Niabenayaka