අපි අසරණ වෙලාවගේ හිතට දැනෙනවා……

Nattamiya

කදු පාර………1

Nattamiya