සැඟවුණු වෙරළ තෙර විස්මිත ලෙස පෙනෙන

දසුනට අරුතක්

මටත් ඕනේ සීත ඇඳුමක්

දසුනට අරුතක්

ස්විට්සර්ලන්තයේදී ලියැවුණු කවි… 07

දසුනට අරුතක්

ස්විට්සර්ලන්තයේදී ලියැවුණු කවි… 04

දසුනට අරුතක්