හීනෙ වෙනුවෙන් නම් මාරු කිරීම [If the transfer to dream]

Hasi Media

ඉන්ටවීව් එකේ අහපු ඒවට උත්තර නොදීම මාධ්‍යවේදියෙක්වීම [ Inaṭavaīva not answered one reporter asked Eve ]

Hasi Media

මාධ්‍යවේදියකු වෙන්න ආපු හැටි [ How came to be a journalist ]

Hasi Media

මාධ්‍යවේදියකු කියන්නේ කවුද ? ( Who is a journalist? )

Hasi Media