පිලිතුරක්

සූරියා‍ ගේ දිනපොත (Suriya\'s diary)

ඔබ අා පසු (අවුරුදු පැතුම)

සූරියා‍ ගේ දිනපොත (Suriya\'s diary)

මග හැරුනු තැන්

සූරියා‍ ගේ දිනපොත (Suriya\'s diary)

මේ ඔබම ද

සූරියා‍ ගේ දිනපොත (Suriya\'s diary)

යලි පැරදුනු නුඹ (අවසන් වරට)

සූරියා‍ ගේ දිනපොත (Suriya\'s diary)

මුතු පලඳනාව

සූරියා‍ ගේ දිනපොත (Suriya\'s diary)

ඔබ කොහෙද

සූරියා‍ ගේ දිනපොත (Suriya\'s diary)

මගේ සිතුවිලි

සූරියා‍ ගේ දිනපොත (Suriya\'s diary)

වෙනස් නොවෙන මිනිස්සු - 02

සූරියා‍ ගේ දිනපොත (Suriya\'s diary)

වෙනස් නොවෙන මිනිස්සු - 01

සූරියා‍ ගේ දිනපොත (Suriya\'s diary)

අයේ ලියනවද නැද්ද?

සූරියා‍ ගේ දිනපොත (Suriya\'s diary)

සූරියා ගේ දිනපොත

සූරියා‍ ගේ දිනපොත (Suriya\'s diary)