“එන්නේ කොහි සිටද? යන්නේ කොතනට ද?”

Pahasara

தற்போது இலங்கையின் நிலவும் எதிர்பாராத மற்றும் விசித்திரமான சுற்றுச்சூழல் அபாயங்கள் என்ன? நம்மை எவ்வாறு பாதுகாத்துக் கொள்வது?

Pahasara

මේ මොහොතේ ශ්‍රී ලංකාවේ ඇති අනපේක්ෂිත සහ අමුතු පාරිසරික අවදානම කුමක්ද? අප ආරක්ෂා වන්නේ කෙසේද?

Pahasara

The success story of iHack 5.0

Pahasara

iHack 5.0: Inter-University Software Development Hackathon

Pahasara

රටම වනසන පිළිකා මාරයා..

Pahasara

දැනුම

Pahasara

සඳක් නැතිදා…

Pahasara

ICTer 2019

Pahasara

අප්පච්චී…

Pahasara

කඳුල නුඹ…

Pahasara

හිත පුරාම හීන ඇන්ද…

Pahasara

හිත් කොනක අදරක්…

Pahasara

මගේ මලේ

Pahasara

අම්මා…

Pahasara

කෝඩුකාරයා..!!

Pahasara

අරුමෝසම් ලෝකේත් හරි පුදුම තැනක්

Pahasara

අර්ධාංගනිය…

Pahasara

අනේ අනිච්චං…

Pahasara

සෙබළෙකුගේ කතාවක්…

Pahasara