සොඳුරු මිනිසාගේ නික්ම යාමට වසර පහයි...

Hotgozipp

ගල්කිස්සෙ ආතල්...

Hotgozipp

අයියෝ...!!! (දුක්මුසුව ලියමි...)

Hotgozipp

සංවේගයෙන් දැනුම් දීමයි..!!!

Hotgozipp

මන්ඩිපාලගේ සින්ඩි පිටුව..

Hotgozipp

නිහඩ මෙහෙයුම | 01 වන පරිච්ඡේදය : වින්ස්ටන්ට්ගේ සැලසුම (03වන කොටස)

Hotgozipp

නිහඩ මෙහෙයුම | 01 වන පරිච්ඡේදය : වින්ස්ටන්ට්ගේ සැලසුම (02වන කොටස)

Hotgozipp

නිහඩ මෙහෙයුම | 01 වන පරිච්ඡේදය : වින්ස්ටන්ට්ගේ සැලසුම (01වන කොටස)

Hotgozipp

ඔබට උරුම වු රිදුනු තැවුනු හද...

Hotgozipp

පට්ට කෑල්ල හා ගොඩේ කෙල්ල...

Hotgozipp

මේ තරම් සියුමැලිද කළුගල්...

Hotgozipp

මූණු යවන්න ගිහිල්ල වෙච්ච දේ...

Hotgozipp

නුඹව ගෙනල්ල මට හ‍‍ඳෙන් තියන්න පුළුවන්නම්....

Hotgozipp

ඉදින්නම් දෑස අයා....

Hotgozipp

බයිසිකලේ කාගෙ වාහනේද..???

Hotgozipp

මන්ඩිපාල ගැන පොඩ්ඩක්...

Hotgozipp