හයවෙනි සැතපුම සහ අතීතාවර්ජනය

සුදු පූසාගේ අඩවිය

පුංචි පැංච්යකගේ ඉරණම වෙනස් කරමු

සුදු පූසාගේ අඩවිය

සිව්මංසල

සුදු පූසාගේ අඩවිය

අපි නොදන්න චෙක්පත් - තුන්වන කොටස

සුදු පූසාගේ අඩවිය

බැංකුවේ ජීවිතේ හතරවන කොටස - ණය අයකරගැනීම සහ ව්‍යාජ දිනුම

සුදු පූසාගේ අඩවිය

ලේ දන්දීමේ පිංකම පස්වන පියවරට මත්තෙන්

සුදු පූසාගේ අඩවිය

කජුකැලය හරහා මතක කැම්පස් කටුබැද්ද සිව්වන දිගහැරුම - සුභා,ෆැෂන් ඩිසයින් සහ අවසානය

සුදු පූසාගේ අඩවිය

කජුකැලය හරහා මතක කැම්පස් කටුබැද්ද සිව්වන දිගහැරුම - සුභා ෆැෂන් ඩිසසයින් සහ අවසානය

සුදු පූසාගේ අඩවිය

තුන්වන සැතපුම

සුදු පූසාගේ අඩවිය

තුන්වන සැතපුම

සුදු පූසාගේ අඩවිය

පින් කැමැත්තෝ පැමිණෙත්වා

සුදු පූසාගේ අඩවිය

ජයදොරිස්ගේ කලකම් ඵලදීම සහ වව්චර් මිටිය

සුදු පූසාගේ අඩවිය

ජයදොරිස්ගේ කලකම් ඵලදීම සහ වව්චර් මිටිය

සුදු පූසාගේ අඩවිය

දිසාපාමොක් මතක දෙවන කොටස - විඳු නැණ ඇඳුරු මතක

සුදු පූසාගේ අඩවිය

දිසාපාමොක් මතක දෙවන කොටස - විඳු නැණ ඇඳුරු මතක

සුදු පූසාගේ අඩවිය

රඟමඩලෙන් බැසයන මනමේ වැඳිරජ

සුදු පූසාගේ අඩවිය

දිසාපාමොක් මතක පලමු කොටස - විනය පාලක කතා වස්තුව හා සියවස පුස්ථකාලය

සුදු පූසාගේ අඩවිය

දිසාපාමොක් මතක පලමු කොටස - විනය පාලක කතා වස්තුව හා සියවස පුස්ථකාලය

සුදු පූසාගේ අඩවිය

කජුකැලය හරහා මතක කැම්පස් කටුබැද්ද සිව්වන දිගහැරුම -සුභා,ෆැෂන් ඩිසයින් සහ නික්මයාම

සුදු පූසාගේ අඩවිය

රඟමඩලෙන් බැසයන මනමේ වැඳිරජ

සුදු පූසාගේ අඩවිය