මට හමුවූ උතුමෙක්

දෝංකාරය

අනාගතය දකිමු

දෝංකාරය

ප්‍රීති ප්‍රමෝදය

දෝංකාරය

වචනයක් පිට කළ යුත්තෙත් පරිස්සමෙන් "හොඳට " නරකට හිටි හැටි

දෝංකාරය

සැබෑ උතුමන් වූ අඝෝරීහු

දෝංකාරය

මේ පින්බර පොහෝදා ඔබ සැමගේ සිත් සතන් සිසිල් වේවා

දෝංකාරය

අධිමානසිකලාභීන් සිල්වත්තුද

දෝංකාරය

කොවුර්ගෙ චැලේන්ජ් එක බාර ගනිමුද

දෝංකාරය

ඔබට සැහැල්ලුවක් දැනේවි.

දෝංකාරය

ධර්ම මාර්ගයේ යාමෙන් මාතුල ඇතිවූ විපර්යාසය

දෝංකාරය

ටෙලිපති පර්යේශන

දෝංකාරය

යෝගියාගේ පරම හතුරා නිදිමතයි

දෝංකාරය

සිතේ සහනය සහ සැනසිල්ල

දෝංකාරය