මම කව්ද? මොනවද කරන්නේ?

පුරුදු ආකාසේ

7. බන්දු සමරසිංහ - තොට දැන් හිමි දඬුකඳ ය

පුරුදු ආකාසේ

6. පිං මාළු වලේ කුසල් හාමිලාගේ සත්ත්ව අවිහිංසාව

පුරුදු ආකාසේ

5. සිරියානු දියණිය

පුරුදු ආකාසේ

සිල්ලර උසාවිය; නිශ්ශබ්ද වෙනු..!

පුරුදු ආකාසේ

Why me ? - ඇයි මටම වෙන්නේ ?

පුරුදු ආකාසේ

කලාකරුවන් නඟන නලා හඬ - රසිකලොජිස්ට් අයියා තරහා වෙයිද?

පුරුදු ආකාසේ

ඉරුණු අත්තටු

පුරුදු ආකාසේ