මර්වින් සිල්වා එනවා කියලා හුරේ දාන්න එපා !

රිදී රේඛාව - Silver Line

මහින්ද අබේසුන්දර, ඔබට(ත්) නිවන් සුව..(?)

රිදී රේඛාව - Silver Line

අඳුරු වළාවේ රිදී රේඛාව

රිදී රේඛාව - Silver Line