මෙල්යා දුටු අත්භූත සිදුවීම ,, අදින් ඇරඹෙන ප්‍රබන්ධය

සක්වල යුද්ධය