කවදා හරි අහලා තියෙනවද? [ have you ever heard ]

POCKET

ආදරණිය වැස්ස [ I Love Rain ]

POCKET

ගාලු කොටුවට පෙමින් - මුහුද අද්දර ජිවිතේ

POCKET

ඉඳහිට නැගෙන මල් වෙඩි

POCKET

පිරිමින්ගේ ප්‍රියතම සෙල්ලම් බඩුව ! 

POCKET

පාඟිලි සැරසිලි [ Anklet Toe Ring ]

POCKET

සිම්සන් ග්‍රේ [ Story about simsan ]

POCKET

දුකට හේතුව [ I'm in love ]

POCKET

කතාකාරි [ story-maker ]

POCKET