හෙඩ් බල්බ් එකක් 28000/= යි..... :O

අමරෙගේ වැඩ...

වාහනේ හීට් කට්ට........

අමරෙගේ වැඩ...

ටයර් සෙට් එක රොටේට් කරාද?

අමරෙගේ වැඩ...

Calculate TAX

අමරෙගේ වැඩ...

How to personaly import a vehicle!!!!!

අමරෙගේ වැඩ...

What is Continuously Variable Transmission !!!

අමරෙගේ වැඩ...

Never Buy Cars From Sri Lankan Sales

අමරෙගේ වැඩ...

වාහනයක ඇන්ජිම මාරු කරොත් මොකද වෙන්නේ.........

අමරෙගේ වැඩ...