`கிழக்கினை எதிர்கொண்டு’ - கெகிறாவ ஸுலைஹாவின் மொழிபெயர்ப்புச் சிறுகதைகள்

சுருதி

`கற்பகதரு – சுவைத்தேன்’ – சுவையுரை

சுருதி

`கற்பகதரு’

சுருதி

வளரி – சிறுகதை

சுருதி

`வாழ்தல் என்பது’ காலம் கடந்தும் வாழ்கின்றது.

சுருதி

ஸ்பெசிமன் றைற்ரேர்ஸ் (Specimen Writers) - கங்காருப்பாய்ச்சல்கள் (45)

சுருதி

காதைத் திறந்து வையுங்கள், வாயைப் பொத்திக் கொள்ளுங்கள் - கங்காருப்பாய்ச்சல்கள் (44)

சுருதி

நல்ல இலக்கியங்கள் எப்படி உருவாகும்? - கங்காருப்பாய்ச்சல்கள் (43)

சுருதி

ஏன் போட்டிகளுக்கு எழுதவேண்டும்? - கங்காருப்பாய்ச்சல்கள் (42)

சுருதி

அவள் விதி அவன் – சிறுகதை

சுருதி